Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Ogrodzieniec: Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu 

Publikacja obowiązkowa. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, do kontaktów: Jolanta Gąkowska, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6723055, 6732121...3 w.134, e-mail: j.gakowska@ogrodzieniec.pl. 

Adresy internetowe 

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.ogrodzieniec.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne. 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis 

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu. 

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Góra Birów, sołectwo Podzamcze, gmina Ogrodzieniec. 

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 

1.4) Informacje na temat umowy ramowej: 

Czas trwania umowy ramowej: 

Wartość umowy ramowej: 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie polega na budowie zespołu obiektów tworzących drewnianą twierdzę, w skład której wejdą: wieża bramna, chata, wieża strażnicza z wałem skrzyniowym oraz wieża obserwacyjna. Powierzchnia użytkowa budynków to 140,6 m2 a kubatura 940 m3. Budynki wzniesione będą w konstrukcji wieńcowej wykonanej z belek okrąglaków. Belki sosnowe lub świerkowe będą okorowane i zaimpregnowane i będą miały max. średnicę 25 cm. Ułożone będą na podwalinie wykonanej z drewna liściastego. Uszczelnieniem spoin między balami będzie mech lub słomiane warkocze niewidoczne od strony zewnętrznej lica budynku. 

Zaprojektowane rozwiązania architektoniczne jak i konstrukcyjne nawiązują do wyobrażeń o wyglądzie drewnianej twierdzy średniowiecznej. Źródłem danych do rekonstrukcji Grodu Królewskiego na Górze Birów może być ogólnie znany gród z epoki halsztackiej w Biskupinie. 

Teren na którym zlokalizowano budowle jest ostańcem skalnym wypiętrzonym w stosunku do otaczającego terenu o około 35-40 m. 

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Okres gwarancji minimum 3 lata. 

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.22.00.00, 45.21.00.00, 45.21.23.50, 45.23.00.00. 

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

2) Wielkość lub zakres zamówienia 

Całkowita wielkość lub zakres: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie II.1.5. Wartość powyżej 60.000 Euro. 

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 30.04.2008 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wnieść w terminie do dnia 22.03.2007 r. do godz. 12,00. Decyduje data wpływu środków na konto zamawiającego. 

2) Warunki udziału 

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne 

Opis warunków udziału w postępowaniu: 
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5.złożą w wyznaczonym terminie ofertę wraz z załącznikami, w sposób określony w SIWZ na drukach wymaganych przez zamawiającego, 

6.wniosą wadium przetargowe na warunkach określonych w SIWZ, 

7.podpiszą umowę, na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonym do SIWZ. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg zasady spełnia/nie spełnia. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie - wzór dokumentu (załącznik nr 2 do SIWZ ). 

2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

4) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a), 

3.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (wykaz osób dotyczy: kierownika budowy, majstrów, brygadzistów) a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór dokumentu (załącznik nr 4, 5) do SIWZ. Do wykazu dołączone zostaną następujące dokumenty: 

a) potwierdzone kserokopie stosownych uprawnień budowlanych kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

b) potwierdzone kserokopie zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależności do tej izby na dzień składania oferty. 

4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie uznany jeżeli bank w swojej informacji potwierdzi, że wykonawca posiada środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż 30% oferowanej ceny lub potwierdzi zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 30% oferowanej ceny realizacji zadania, 

2) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500.000 zł. 

3) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na zasadach określonych w SIWZ. 

5.Dokumenty wymienione w pkt 2 i pkt 4 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dot. pkt 3 wykonawca załączy do oferty w oryginale lub jako kserokopie. W przypadku dołączenia kserokopii, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym. Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: za zgodność z oryginałem oraz czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. Kserokopie dokumentów potwierdzone w inny sposób niż wyżej opisany, zostaną uznane za nieważne i będzie to przyczyną odrzucenia oferty. 

6.Ofertę i dokumenty wymienione w pkt 1 i pkt 3 (wykazy) wykonawca złoży w oryginale. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 

2) Kryteria oceny ofert 

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

3) Informacje administracyjne 

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl.

Opłata: 100,00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności:
Wersja elektroniczna dostępna na naszej stronie internetowej jest bezpłatna.
Koszt wersji drukowanej dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec wynosi 100 zł brutto. Jeżeli wersja drukowana SIWZ będzie pobierane osobiście, wtedy należy uiścić opłatę na konto tut. Urzędu w kasie BS w Ogrodzieńcu w godz. 8,00 - 15,00. 
Jeżeli wersja drukowana SIWZ będzie pobierana drogą pocztową do w/w kwoty doliczone będą koszty przesyłki a należność będzie pobierana za zaliczeniem pocztowym. 

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2007 godzina 12:00. 

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.03.2007 godzina 12:15, Sala narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 42. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

2) Informacje dodatkowe: 

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19.02.2007.

Załączniki do pobrania (format zip)


MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający  wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na "Rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu" w ramach zadania pn. Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcja Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu poprzez dodanie na końcu  rozdziału III pkt 2 (Opis przedmiotu zamówienia) akapit o następującej treści:


"Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych  w miejscach gdzie  zostały określone materiały i urządzenia poprzez podanie nazwy producenta lub nazwy wg katalogów producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów "równoważnych" innych niż wskazano w projekcie o nie gorszych walorach użytkowych.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ogrodzieniec  19.03.2007 r.


Nr AP-341/1/2007
Sprawa AP-ZP/PN-1/2007

Zainteresowani Wykonawcy  
        
Gmina Ogrodzieniec zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w nawiązaniu do rozdziału X Specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na "Rewitalizację starego rynku wraz z rekonstrukcja Grodu  Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu" odpowiada na złożone pytania i modyfikuje  SIWZ w poniższy sposób:

Pytanie 1
Czy Zamawiający zabezpieczy-wykona drogi dojazdowe i place do złożenia materiału bezpośrednio przy ostańcu skalnym (wytnie konieczną ilość drzew i krzewów)?

Odpowiedź
Nie.
Zamawiający nie zabezpieczy-wykona drogi dojazdowe i place do złożenia materiału.  Możliwość dotarcia do ostańca stwarzają dwie drogi tj. ul. Partyzantów oraz ul. Birowska.  Ponadto organizacja placu budowy należy do wykonawcy.

Pytanie 2
Czy w przypadku dostaw materiałów na plac budowy Zamawiający posiada odpowiednią ilość własnego terenu do złożenia w/w materiałów.

Odpowiedź
Do wykonawcy należy ustalenie odpowiedniej ilości terenu do składowania materiałów. Tereny przyległe do Góry Birów będące  własnością  gminy to działki Nr 614, 615, 605, 606, 609, 603, 622/1, 622/2 . Pozostałe działki stanowią własność osób fizycznych.

Pytanie 3
Czy Zamawiający zapewnia drogi dojazdowe do ostańca skalnego pozwalające na dowiezienie i złożenie niezbędnych materiałów do montażu ?

Odpowiedź
Odpowiedź jak do pytania 1. Możliwość dotarcia do ostańca stwarzają dwie drogi tj. ul. Partyzantów oraz ul. Birowska. 

Pytanie 4
Zamawiający informuje w specyfikacji o ponoszeniu przez wykonawcę kosztów za zużycie wody i energii elektrycznej w okresie realizacji umowy. Czy w obrębie placu budowy istnieje możliwość podłączenia się do zasilania elektrycznego oraz wodnego, jeżeli nie to czy Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie doprowadzenie w/w mediów w rejon placu budowy ?

Odpowiedź
W czasie przewidzianym do realizacji zadania  Zamawiający nie przewiduje doprowadzenie w/w mediów do działki na której będzie trwała budowa. Ten temat będzie rozwiązany w terminie późniejszym. Wykonawca we własnym zakresie, znając specyfikę konkretnego placu budowy, jest zobowiązany zapewnić sobie niezbędne media do wykonania zadania.

Pytanie 5
Projekt techniczny podaje, iż należy zamontować warkocze uszczelniające w ścianach. Prosimy o podanie na których budowlach i w jakich ilościach należy zamontować w/w warkocze.

Odpowiedź
Wszystkie konstrukcje wieńcowe zgodnie z projektem po zmontowaniu nie mają wykazywać prześwitów między balami po zmontowaniu.
Obiekty dawniej przeznaczone na pobyt ludzi: chata, wieża bramna, wieża strażnicza i wieża obserwacyjna mają być dodatkowo uszczelnione mchem lub słomianymi warkoczami niewidocznymi od zewnętrznego lica budowli. Ilość tych materiałów przy szczelnej konstrukcji węgłowej nie będzie znacząca i koszt należy przyjąć procentowo do kosztu zakupu materiałów ścian.

Pytanie 6
Zamawiający w przedmiarze nie uwzględnił montażu niezbędnych rusztowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź
Przewidziano montaż konstrukcji ciesielskich od wnętrza obiektów z wykorzystaniem projektowanych belek i podłóg oraz rusztowań przestawnych, które zgodnie z założeniami kalkulacyjnymi do KNR 1901 punkt 2.3 należy uwzględnić w stawce kosztów pośrednich do kosztorysu ofertowego.

Informacje

Rejestr zmian

2007-03-19 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2007-03-13 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2007-02-21 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.