Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Podtytuł: Ogrodzieniec: Przebudowa chodników przy ulicy Południowej i Placu Wolności w Ogrodzieńcu

Ogrodzieniec: Przebudowa chodników przy ulicy Południowej i Placu Wolności w Ogrodzieńcu
Numer ogłoszenia: 164046 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6709700, faks 0-32 6709721 , strona internetowa www.ogrodzieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników przy ulicy Południowej i Placu Wolności w Ogrodzieńcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa chodników polega na wykonaniu remontu nawierzchni chodników z płytek chodnikowych i kostki brukowej oraz wymiana krawężnika drogowego i obrzeży betonowych. Istniejące chodniki betonowe z płyt chodnikowych 50-50-7 cm są w złym stanie technicznym. Należy zdemontować istniejącą nawierzchnię z płytek betonowych, rozebrać krawężnik drogowy i obrzeza betonowe. Prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego zabudowania należy ułożyć na paletach i dostarczyć na wskazany magazyn Zakładu Komunalnego, pozostały materiał betonowy należy wywieź na składowisko. Należy ułożyć ponownie krawężnik betonowy 15-30-100 cm oraz obrzeże betonowe 6-20-100 cm na ławie betonowej. Po wykonaniu i zagęszczeniu podbudowy należy ponownie ułożyć nowe płytki chodnikowe 50-50-7 cm. W miejscach wjazdów na posesje należy ułożyć krawężnik najazdowy oraz krawężnik skośny. Na przygotowanej podbudowie ułożyć kostkę brukowa grubości 8 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ...w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 1. Przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 6 pozwalają na udzielenie zamówień uzupełniających w trybie z wolnej reki w okresie 3 lat od chwili udzielenia zamówienia podstawowego. Za moment udzielenia zamówienia podstawowego należy uznać podpisanie umowy z wybranym wykonawcą - umowa nr AP.272.13.2015 z dnia 21.04.2015 r. 2. Zamówienie uzupełniające będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót tj. Zakładowi Usługowo Budowlanemu BUD-REM Tomasz Skipirzepa, Zawiercie ul. Pomorska 39/56 i nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego (czyli wartości zamówienia podstawowego - netto tj. 50 % z kwoty 58.162,79 zł). 3. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a w ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano zamówienia uzupełniające. 4. Zamówienie uzupełniające dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej dla zamówienia podstawowego. 5. Aby określone zamówienie mogło zostać uznane za zamówienie uzupełniające w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, nie może ono dotyczyć takich usług, których wykonanie zamawiający nie planował na etapie udzielenia zamówienia podstawowego, i których konieczność wykonania pojawiła się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia podstawowego. 6. Z niniejszej przesłanki zamawiający może skorzystać w sytuacji, gdy już na etapie przygotowania postępowania wie, że kolejny etap usług polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zadania będzie chciał powierzyć temu samemu wykonawcy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Usługowo Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa, ul Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

 

 

 


 

Informacje

Rejestr zmian

2015-07-02 15:27

Dodanie artykułu -

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.