Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE
I WSPÓŁPRACUJĄCE
BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

PROTOKÓŁ Nr X/2002 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, odbytej w dniu 30 czerwca 2003r. w godz. od 15.00 -20.00

Strona główna » Protokoły » Protokoły-kadencja 2002-2006 » PROTOKÓŁ Nr X/2002 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, odbytej w dniu 30 czerwca 2003r. w godz. od 15.00 -20.00

PROTOKÓŁ Nr X/2003
z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,
odbytej w dniu 30 czerwca 2003r. w godz. od 15.00 -20.00


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Danuta Mikoda. Powitała wszystkich obecnych: radnych, sołtysów gości zaproszonych oraz mieszkańców Ogrodzieńca, po czym stwierdziła na podstawie listy obecności wystarczającą liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych oraz gości zaproszonych w załączeniu do protokołu.

Na Sekretarza obrad powołano radnego Łypaczewskiego Janusza, powierzając mu jednocześnie obowiązek odczytywania projektów uchwał oraz obliczana głosów.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Burmistrz zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 20. Podjecie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Wniósł też o dokonanie zmian w porządku dziennym sesji polegających na przeniesienie na początek obrad wystąpienia gości zaproszonych którzy przybyli na sesje celem złożenia informacji:
1. na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu - wystąpienie Dyrektora SPZOZ w Ogrodzieńcu
2. na temat Międzynarodowego Zlotu Przewodniczek i Skautów Europy "Eurojam 2003 - Żelazko" - wystąpienie organizatora Zlotu
3. na temat stanu bezrobocia w Gminie Ogrodzieniec- wystąpienie Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.


Porządek obrad wraz z zaproponowanymi przez Burmistrza zmianami został przyjęty przez radnych 12 głosami, przy 2 wstrzymujących Głosowało 14 radnych.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu - wystąpienie Dyrektora SPZOZ w Ogrodzieńcu

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2002 rok.

6. Informacja na temat Międzynarodowego Zlotu Przewodniczek i Skautów Europy "Eurojam 2003 - Żelazko" - wystąpienie organizatora Zlotu.

7. Informacja na temat stanu bezrobocia w Gminie Ogrodzieniec - wystąpienie Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

8. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza z realizacji uchwał pomiędzy sesjami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za 2002 rok, dla której Urząd Miasta i Gminy jest organizatorem.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ogrodzieńcu za 2002 rok, dla którego Urząd Miasta i Gminy jest organizatorem.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu.

12. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/333/2002 Rady Miejskiej w Ogrodzińcu z dnia 9 października 2002r. dot. wniesienia aportu Gminy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o. o. w Ogrodzieńcu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/221/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m. kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz dodatkowo zajmowanych powierzchni użytkowych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec oraz uchylenia uchwały nr XXIX/237/2001 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 14 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/221/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej -działki nr 625/21 o pow. 0, 2123 położonej w Ogrodzieńcu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Odział terenowy w Opolu na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości rolnych w Podzamczu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości, działek: nr 7650/2 i nr 7657 o łącznej pow. 0, 2926 ha położonych w Ogrodzieńcu - Centurii.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów w Zakładzie Przerobu i Składowania Odpadów "Ogrodzieniec" Spółka z o. o.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2003 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 marca 2003 dot. akceptacji przez Radę Miejską wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

30. Interpelacje i zapytania radnych.

31. Wnioski, zapytania i oświadczenia.

32. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół Nr IX/2003 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 maja 2003r. został przyjęty przez radnych bez uwag. Za przyjęciem protokołu głosowało14 radnych.

Ad 4

Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu - wystąpienie Dyrektora SPZOZ w Ogrodzieńcu.

Pan Bogdan Kuśmierski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu podał:
SPZOZ funkcjonuje od 3 lata i jest jednostką organizacyjną gminy, która wydzieliła się z Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. W zakres swych zadań przejęli wszystko to co robili wcześniej w ZLA. Cele SPZOZ zapisane zostały w Statucie i pokrótce omówił je. Głównie zajmują się podstawową opieką medyczną oraz świadczą dodatkowe usługi specjalistyczne, te które były wcześniej w Ogrodzieńcu prowadzone, ale tez jeszcze dodatkowo zostały one poszerzone. Zakład czynny jest codziennie od rana i do godz. 18 działa sala zabiegowa oraz całodobowo prowadzone są pod telefonem dyżury lekarzy rodzinnych i w soboty również pracują. Oprócz realizacji zadań o charakterze medycznym zadbano też o poprawę warunków dla pacjentów. Opracowano program dostosowawczy, który został przyjęty przez Wojewodę i jest stopniowo wdrażany. W budynku przeprowadzono remont, gabinety lekarskie przeniesiono na piętro, wymieniono okna i drzwi, zainstalowano system komputerowy, gabinet ginekologii przeniesiono na parter, zainstalowano platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Wszystko to wynikało z założeń programu i służyło pacjentom oraz poprawie warunków pracy. W roku bieżącym SPZOZ otrzymał pozytywną od wielu lat opinie Sanepidu. Przez dwa lata funkcjonowania bilans Zakładu zamykał się dodatnim wynikiem finansowym. W latach ubiegłych gdy Ministrem Zdrowia był Pan Sośnierz, ZOZ-y zmuszone były zawierać kontrakty. Obecnie też trwają negocjacje w kwestii prowadzenia specjalistycznych usług medycznych, ale mają nadzieje, że sytuacja nie pogorszy się w kwestii kontraktów z Kasą Chorych. Zapewnił też, że SPZOZ robi wszystko aby pacjent nie odczuł, że jest mniej środków finansowych w ramach kontraktów.
Radni nie mieli pytań do Dyrektora SPZOZ w Ogrodzieńcu, wobec czego przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2002 rok.

Radny Łypaczewski J. odczytał projekt uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/96/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu za 2002 rok - została przyjęta jednogłośnie. Za jej przyjęciem opowiedziało się 14 radnych.

Ad. 6

Informacja na temat Międzynarodowego Zlotu Przewodniczek i Skautów Europy "Eurojam 2003 - Żelazko" - wystąpienie organizatora Zlotu

Pan Rafał Grudzień organizator techniczny Zlotu "Eurojam 2003 - Żelazko" na wstępie poinformował, że jest członkiem Stowarzyszenia Katolickiego "Zawisza". Stowarzyszenie to od 20 lat istnieje w Polsce. Oprócz katolickiego stowarzyszenia w Polsce działają jeszcze trzy stowarzyszenia harcerskie. Mówił o sprawach organizacyjnych o zwyczajach harcerzy o tym, że spotykają się wspólnie na obozach i zlotach i takie zloty wszystkich organizacji ze świata miały już miejsce, ale tegoroczny zlot po raz pierwszy odbywa się w Polsce. Federacja Skautingu Europejskiego zaproponowała Stowarzyszeniu "Zawisza" aby zorganizował międzynarodowy zlot w Polsce. Było to dla nich duże wyróżnienie i ucieszyli się, że będą mogli pokazać co w Polsce mamy do zwiedzania. W planach zlotu ujęto między innymi wyjazd na Jasną Górę oraz do Wadowice. Hasłem zlotu będą słowa Ojca Świętego "wypłyń na głębie". Każdy harcerz przywiezie ze sobą drewienko, które potem zostanie wrzucone do ogniska, zaś odjeżdżając otrzyma grudkę soli.
Na miejsce zlotu wybrano Gminę Ogrodzieniec i już od 1999 r. trwały przygotowanie do imprezy. Oglądano różne tereny w gminie i spodobało się Żelazko z uwagi na to iż teren ten nadaje się najlepiej, jest tutaj dużo lasów poprzecinanych polankami na których można będzie zakładać obozy, podobozy, a jest ważne ze względu na sprawy organizacyjne. Trwają przygotowania związane z doprowadzeniem wody, energii, przygotowuje się dróg dojazdowe. Imprez odbywać się będzie od 1-11 sierpnia 2003r. Uczestnikami będzie młodzież w wieku 13-15 lat z całej Europy oraz z Kanady. Najliczniejsza grupa przyjedzie z Francji, Włoch oraz Polski. W naszym kraju nie było jeszcze nigdy międzynarodowego zlotu i dlatego czynione są starania, aby jak najlepiej zaprezentować się i pokazać od najlepszej strony. W sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, wyżywienia, utrzymania porządku odbywają się spotkania z Policją i Strażą z Zawiercia oraz Olkusza z Sanepidem oraz z dostawcami żywności i tym zajmuje się specjalna firma która prowadzi rozmowy w sprawie dostaw nabiału z Mleczarni w Pilicy, oraz dostaw pieczywa z tutejszych piekarń.
Pan Grudzień podziękował następnie mieszkańcom okolicznych wsi, Żelazka, Ryczowa, Śrubarni za przychylność oraz życzliwość za to, że dobrze

się tutaj czują i mogą liczyć na pomoc Podziękował też za dużą serdeczność i pomoc ze strony Urzędu Gminy i Burmistrza. Przeprosił też za utrudnienia z jakimi mogą spotkać się mieszkańcy podczas zlotu: mogą być utrudnienia komunikacyjne podczas przyjazdu i wyjazdu uczestników ( 8 tyś uczestników przewidują ) oraz ich wycieczek na Jasną Górę i do Wadowic.

Komendant M-G OSP w Ogrodzieńcu Pan Karcz H. Zapytał o sprawy zabezpieczeń p. poż. podczas zlotu bowiem jak zaznaczył miejscem zlotu będą lasy z przylegającymi do nich wsiami.

Pan Grudzień odparł, że w tej sprawie rozmawiali z Państwową Strażą Pożarną w Zawierciu oraz w Olkuszu i oni to zabezpieczają. Natomiast uczestnicy zlotu mają zakaz zabierania ze sobą kuchenek i innych urządzeń grzewczych. Nie będzie też typowych ognisk harcerskich lecz specjalne paleniska - będą to duże miski ( niecki ) wypełnione pisakiem i w tym będą palić ogniska. Do dyspozycji będą gaśnice oraz wodociąg i w to będą wyposażeni. Posiłki w specjalnie wyznaczonych strefach będą przygotowywane aby nie było ryzyka zaprószenia ognia. Po każdym posiłku strażacy będą patrolować teren kuchni aby nie doszło do zaprószenia ognia.
Ad. 7

Informacja na temat stanu bezrobocia w Gminie Ogrodzieniec - wystąpienie Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

Pani Anna Rdest Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu złożyła sprawozdania na temat stanu bezrobocia w powiecie zawierciańskim oraz w poszczególnych gminach powiatu. Podała stopy bezrobocia w województwie śląskim. Zapoznała też ze strukturą bezrobotnych wg. wieku, wykształcenia, stażu pracy.
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat bezrobocia - patrz załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji głos zabrali
Radny Orman zaznaczył, że w Urzędzie Pracy nie można otrzymać nazwiska osoby która poszukuje pracy, a on chciał przed przyjęciem robotnika do pracy wcześniej skontaktować się z taką osobą i pojechać do niej aby porozmawiać.
Pani Rdest odparła, że nie wolno im podawać adresów osób poszukujących pracy. Pracodawca jeśli chce kogoś zatrudnić składa zapotrzebowanie do Urzędu Pracy.
Radna Adamusińska zapytała na ile etatów dla pracowników interwencyjnych może liczyć gmina.
Pani Redest odparła, że to zależy do tego na ile gminę będzie stać bowiem do każdego pracownika interwencyjnego gmina również dopłaca.
Radna Adamusińska pytała dalej o prace dla absolwentów.
Pani Rdest podała, że obecnie gmina zatrudnia 2 absolwentów. Burmistrz zgłosił zapotrzebowanie i zatrudnienie absolwentów będzie dalej kontynuowane.
Radna Milejska wskazując na konieczność comiesięcznego podpisywania przez bezrobotnych listy w Urzędzie Pracy w Zawierciu zapytała czy byłaby możliwość uruchomić w Ogrodzieńcu taki punkt dla bezrobotnych.
Pani Rdest wyjaśniła, że utrzymanie takie punktu jest kosztowne i dlatego utworzone je tylko w takich gminach które są oddalone od Zawiercia np. w Irządzach. Mówiła dalej o zmianach w przepisach dot. funkcjonowania Urzędów Pracy i podała, że docelowo planuje się, aby urzędy zajmowały się udzielaniem konkretnej pomocy bezrobotnym i nie prowadziły papierkowej roboty jak wydawanie zaświadczeń, rejestracja, wypłata zasiłków. Prawdopodobnie będzie to realizowane wspólnie z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i wówczas prawdopodobnie biura w których będzie rejestracja bezrobotnych usytuowane zostaną w gminach. Mówiła też o planowanych zmianach dot. zróżnicowania zasiłków, ich wielkości oraz okresów wypłacania.

Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Annie Rdest - Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu za przybycie na sesje rady oraz złożenie informacji na temat stanu bezrobocia na naszym terenie.

Ad. 8

Złożenie sprawozdania przez Burmistrza z realizacji uchwał pomiędzy sesjami.

Burmistrz przypomniał jakie uchwały zostały podjęte na poprzedniej sesji oraz podał sposób ich realizacji, i tak:
- w sprawie sprzedaży nieruchomości prowadzone były przygotowania związane z procedurą przetargową
- w sprawie lokalu na szalety publiczne w Podzamczu, burmistrz zaznaczył, że dochodzą głosy mieszkańców w kwestii lokalizacji szalet.
- w sprawie budowy drogi Ryczów - Żlożeniec wszystkie uzgodnienia są gotowe, projekt techniczny jest gotowy Obecnie oczekują na uzgodnienia związane z Programem Sapard,
- sprawa waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej - burmistrz poinformował o przyczynach wycofania projektu uchwały dot. waloryzacji jego pensji i podał, że rezygnuje z waloryzacji, a pieniądze na ten cel założone w budżecie chciałby przeznaczyć na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Uchwała dot. stypendiów została na poprzedniej sesji odrzucona z uwagi na brak środków finansowych i dlatego chciał aby skromne środki zaplanowane w budżecie na waloryzacje jego pensji zostały przekazane na stypendia dla uczniów.
- W dniu 30 maja odbyło się spotkanie zespołu ds. reformy w oświacie w gminie. Spotkanie odbyło się z udziałem dyrektorów szkół oraz przedstawicieli władzy samorządowej,
- 5 czerwca odbył się wyjazd do czterech gmin posiadających oczyszczalnie ścieków. Celem wyjazdu było zapoznanie się z typami oczyszczalni oraz ich funkcjonowaniem
- 9 czerwca nasza gmina była prezentowana na antenie Polskiego Radia "Bis" w ramach programu "Krajobrazy"
- 10 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie zasiedzenia Palcu Płsudskiego. Odbyła się też wizja lokalna w terenie
- 10 czerwca zakończono remont studni w Ryczowie. Dzięki sprawnie poprowadzonej modernizacji studni poprawi się jakość zaopatrzenia mieszkańców tego terenu w wodę.
- 11 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników ZPiSO w Ogrodzieńcu na którym m. in. została przedstawiona propozycja przejęcia 100% udziałów spółki przez gminę
- 12 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Radia Katowice w sprawie organizacji finału konkursu o tytuł "Złotej Miejscowości lata ". Finał konkursu połączony zostanie z obchodami Święta Gminy i odbędzie się w dniu 30 sierpnia.
- 12 czerwca odbyło się spotkanie z organizatorami zlotu Eurojam, przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Sanepodu dotyczące Międzynarodowego Zlotu Harcerzy w Żelazku.
- 20 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
- 23 czerwca rozpoczął się w naszej gminie VI plener malarski w którym udział wzięli artyści zarówno z kraju jak również z zagranicy
- 26 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z Burmistrzem Ogrodzieńca oraz Wójtem Klucz w sprawie Międzynarodowego Zlotu Harcerzy Eurojam 2003 - Żelazko
- 27 czerwca Burmistrz uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki "Jura Park". Dla przypomnienia Burmistrz wymienił w jakich jeszcze spółkach gmina ma udziały i tak ; w Spółce "Zamek" - 100 udziału , w Spółce Zakład Przerobu i Składowania Odpadów również działania idą w kierunku uzyskania 100% udziału. W Spółce wodno- ściekowej gmina również ma swoje udziały, ale widocznym staje się, że gmina sama wybuduje kanalizacje, niż przy udziale tej spółki. Odnośnie Spółki Jura Park wspólnie z komisjami rady omawiano kwestie podwyższenia kapitału oraz zamiany udziałów dot. działki po dawnym przedszkolu, jak również poruszona była kwestia upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągania zobowiązań finansowych na kwotę 40 mln zł. Burmistrz na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Jura Park złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwał bowiem ich przyjęcie nie byłoby w interesie gminy. Przypomniał, iż gmina posiada 30% udziału i udział ten gwarantuj zabezpieczenie interesu gminy, Natomiast podwyższenie kapitału przez innych wspólników spowoduje zmniejszenie udziału naszej gminy. Również niekorzystnym będzie dla gminy upoważnić Zarząd Spółki bez konsultacji z Radą Nadzorczą oraz udziałowcami do zaciągania zobowiązań finansowych do 40 mln zł. Z tego względu Burmistrz na Walnym Zgromadzeniu złożył wniosek o wycofanie tych uchwał jednak wniosek ten nie został zaakceptowany i uchwały zostały podjęte przez pozostałych udziałowców i obecnie maja one moc sprawczą. Gmina oraz Burmistrz są za realizacją tej inwestycji będą tam bowiem miejsca pracy dla naszych mieszkańców, jednak zauważa się, że gmina nie jest poważnie traktowana przez udziałowców i postrzega się ją tylko jako poważnego partnera w kwestii negocjacji z innymi podmiotami. Natomiast nie są brane pod uwagę interesy gminy, a gmina musi przede wszystkim zabezpieczyć interes publiczny i to jest dla niej najważniejsze zadanie. Burmistrz zaznaczył, że niestety na Walnym Zgromadzeniu pokazano jak jest stosunek do naszej gminy i to w jak sposób jest traktowania daje argumenty do rozważań w kwestii wycofane się gminy z tej spółki.
- W sprawie prac interwencyjnych prowadzonych przez gminę burmistrz poinformował, iż obecnie zatrudnionych jest 13 pracowników interwencyjnych. W budżecie zabezpieczono 61 tyś zł na prowadzenie prac interwencyjnych na cały rok. Pozostało 17 tyś zł i kwota ta pozwoli jeszcze tylko przez 1 miesiąc zatrudnić pracowników interwencyjnych. Dodał ponadto, że jeśli będą dodatkowe środki finansowe w budżecie, to burmistrz bardzo chętnie zatrudni osoby na prace interwencyjne bo i potrzeb jest sporo - nie ma bowiem dnia aby ktoś nie przyszedł z prośbą o jakąkolwiek prace, a i do zrobienia w gminie też jest wiele. W kwestii opracowania programu walki z bezrobociem nadmienił, iż w oparciu o dobre przykłady z innych gmin należy korzystać i również był zdania, że punkt szkoleniowo-informacyjny powinien w gminie funkcjonować W punkcie takim powinna działać osoba która będzie wspierać psychicznie bezrobotnych, będzie udzielać fachowych porad. Odnośnie propozycji, aby osoby bezrobotne nie musiały dojeżdżać do Zawiercia celem podpisania list obecności bowiem dla bezrobotnego taki wyjazd to również koszt - można np. rozważyć zaproponowanie bezpłatnego przejazd do Zawiercia dla bezrobotnych. Zaznaczył iż temat związany z bezrobociem powinien zostać przedyskutowany na komisjach. Zaproponował ponadto, aby włączyć w te kwestie również Ośrodek Pomocy Społecznej i wspólnie szukać sposobów załagodzenia skutków bezrobocia w gminie.
- Odnośnie zbywania nieruchomości gminnych, w budżecie zaplanowano 150 tyś zł dochodów ze sprzedaży mienienia. Wykonanie zaplanowanych dochodów z tego tytułu jest bardzo słabe. Burmistrz zaznaczył że bywa tak, iż nieruchomość wystawiona do sprzedaży nie znajduje nabywcy i wówczas ogłasza się kolejne przetargi na których zgodnie z ustawą obniża się cenę nieruchomości i wówczas znajduje się nabywca, który chce jeszcze negocjować cenę. Burmistrz zwrócił się do Rady z prośbą o ustalenie jak w takiej sytuacji postępować Zaproponował przy tym aby komisje rady rozważyły ten temat i np. wydały burmistrzowi upoważnienie, ustaliły zasady postępowania w takich przypadkach.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za 2002 rok, dla której Urząd Miasta i Gminy jest organizatorem

Pani Jolanta Pilarska-Krakowiak Dyrektor Bibloteki Publicznej w Ogrodzieńc złożyła sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za 2002 rok. . Omówiła dochody biblioteki w tym między innymi podała kwoty otrzymanych dotacji z gminy oraz przychody własne pochodzące z opłat za korzystanie z kawiarenki internetowej oraz opłaty za usługi kserograficzne oraz darowizny. Zapoznała też z wydatkami w skład których wchodzą wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, wyposażenia oraz koszty związane z utrzymaniem budynku. Mówiła też o poczynionych w bibliotece oszczędnościach i podała, że były to: redukcja 1, 5 etatu, oraz oszczędności na delegacjach po czym zaznaczyła, że już więcej oszczędności nie da się uzyskać. Zwróciła się następnie do radnych aby przeznaczyli dodatkową kwotę dla biblioteki na zakup książek. Zaznaczyła przy tym, że społeczeństwo ubożeje, dużo osób korzysta z biblioteki, coraz więcej jest osób uczących się i przydałyby się nowości wydawnicze.

Radny Łypaczewski J. odczytał projekt uchwały.

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/93/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu za 2002 rok, dla której Urząd Miasta i Gminy jest organizatorem - została przyjęta jednomyślnie. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ogrodzieńcu za 2002 rok, dla którego Urząd Miasta i Gminy jest organizatorem.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu Pan Piotr Apel omówił sprawozdanie finansowe M-GOK w Ogrodzieńcu za 2002 rok. Wyjaśnił, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, po czym zapoznał z dochodami oraz wydatkami. Podał kwoty otrzymanych dotacji. Mówił też o uzyskiwanych przychodach własnych pochodzących głównie z wynajmu sali, prowadzenia zajęć rytmicznych, prób zespołów oraz czynszów za dzierżawę pomieszczeń. Koszty Domu kultury związane są z prowadzeniem działalności statutowej oraz zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem budynku oraz składem gazety.

Projekt uchwały odczytał radny Łypaczewski J.
Przeprowadzono głosowanie w wyniku którego Uchwała Nr X/94/2003 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Ogrodzieńcu za 2002 rok, dla którego Urząd Miasta i Gminy jest organizatorem - została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 11, 12

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu.
oraz
Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/333/2002 Rady Miejskiej w Ogrodzińcu z dnia 9 października 2002r. dot. wniesienia aportu Gminy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o. o. w Ogrodzieńcu.


Pan Andrzej Lech specjalista ds. kanalizacji dla wyjaśnienia podał - gmina Ogrodzieniec przystąpiła do porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Niektóre dokumenty straciły już moc, inne należy zaktualizować, konieczne będzie uregulowanie kwestii przyłączy do prywatnych posesji. Odnośnie dokumentacji technicznej obecnie są nowe technologie budowy zatem zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do planu budowy kanalizacji i oczyszczalni jednym słowem chodzi o to aby była ona nowoczesna.
W kwestii finansowania przewiduje się zaangażowanie środków z budżetu gminy, środki unijne, środki z funduszy ochrony środkowi oraz udział mieszkańców. Inne źródło finansowania to podmioty gospodarcze które funkcjonują w zakresie budowy i chodzi o to aby one również miały możliwość partycypowania w kosztach.
Pan Lech omówił następnie kolejny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. wniesienia aportu Gminy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o. o w Ogrodzieńcu. Poinformował, że aport - teren jest obecnie we władaniu spółki która miała rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowej w gminie, jednak brak środków i inne jeszcze względy spowodowały, że w tej kwestii niewiele zdziałano.
Przewodnicząca Rady dodała, że chodzi o to, aby spółki handlowe które mają realizować zadania publiczne były w 100% z udziałem gminy. Nie można bowiem dopuścić do tego aby zadania te realizował obcy podmiot który będzie dyktował warunki cenowe dla naszych mieszkańców, po czym dodała, że gmina musi mieć na to wpływ.
Radny Wyleciał T. zapytał kiedy będzie projekt oraz realizacja kanalizacji we wsiach naszej gminy poruszył przy tym kwestie przyłączenia do oczyszczalni w Zawierciu.
Pan Lech odparł, że kwestia przyłączenia do Zawiercia jest obecnie dyskutowana jest bowiem przygotowany program gospodarki wodno-ściekowej w powiecie zawierciańskim.
Burmistrz dodał, że program ten opracowuje Górniczy Instytut i jeśli okaże się, że ścieki z Markowizny i Fugasówki do Zawiercia będzie taniej odprowadzać ta takie rozwiązanie zostanie wybrane. Na razie trzeba poczekać, a gmina na pewno wybierze to co będzie dla nas tańsze.

Radna Ewa Marek poruszyła kwestie lokalizacji oczyszczalni ścieków.

Pan Lech podał: w grę wchodzą dwie propozycje lokalizacji. Jedna to teren koło stacji paliw przy ul. Kościuszki, drugie miejsce to teren po Cementowni, jest on zabezpieczony, są tam wszystkie media, teren jest ogrodzony. W najbliższych dniach zapadnie decyzja którą lokalizację wybrać.

Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały odczytał radny Łypaczewski J.
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/97/2003 w sprawie przystąpienia do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu - została przyjęta jednomyślnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych

Następnie radny Łypaczewski J. odczytał projekt kolejnej uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/333/2002 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 9 października 2002r. dot. wniesienia aportu Gminy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o. o. w Ogrodzieńcu. Uchwała w tej sprawie o Nr X/98/2003Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/221/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m. kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz dodatkowo zajmowanych powierzchni użytkowych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec oraz uchylenia uchwały nr XXIX/237/2001 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 14 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/221/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000 r

Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych Pan Mikulski P. zaznaczył, że przyjęcie uchwały jest czysto formalną sprawą. W związku z nowa ustawą o ochronie prawa lokatorów obecnie Burmistrz Gminy będzie upoważniony do regulacji stawek czynszu za lokale komunalne. Poprzednio stawki ustalała Rada, obecnie będzie to robił Burmistrz.

Radna Ewa Marek zapytała dlaczego uchwałę należy przyjąć dlaczego obecnie burmistrz będzie decydował o stawkach czynszu za mieszkania.
Pan Mikulski P. wskazał na przepisy prawne które obligują do wprowadzenia tych zmian i stwierdził, że z ustawy wynika iż obecnie burmistrz będzie wykonywał to co dotychczas robiła Rada.

Radny Łypaczeski J. odczytał projekt uchwały.

Uchwała Nr X/99/2003 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/221/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m. kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz dodatkowo zajmowanych powierzchni użytkowych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec oraz uchylenia uchwały nr XXIX/237/2001 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 14 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/221/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000 r - została przyjęta. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej -działki nr 625/21 o pow. 0, 2123 położonej w Ogrodzieńcu.

Kierownik Referatu Geodezji Pani Łydka W. Wyjaśniła, że trzy kolejne uchwały związane są z obrotem nieruchomościami . Pierwsza uchwała dot. działki w Cementowni na której znajduje się laboratorium, budynek ten jest zdewastowany i działka wraz z budynkiem przeznaczona będzie do sprzedaży.
Kolejna uchwała dot. przejęcia terenów w Podzamczu od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obejmuje tereny wokół zamku, tereny pod lasem przy ul. Zuzanka po prawej stronie oraz tereny koło ul. Birowskiej. Tereny te Gmina może nieodpłatnie przejąć od Agencji Rolnej.
Następna uchwała dotyczy przejęcia terenów na Centurii od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji i Budownictwa w Katowicach, które jest obecnie w likwidacji. Teren ten to drogi dojazdowe do wcześniej już przejętych tam działek.

Radny Łypaczewski J. odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej -działki nr 625/21 o pow. 0, 2123 położonej w Ogrodzieńcu. Uchwała w tej sprawie o nr X/100/2003 została przyjęta przez radnych jednogłośne. 15 radnych głosowało za jej przyjęciem.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Odział terenowy w Opolu na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości rolnych w Podzamczu.

Projekt uchwały odczytał Sekretarz obrad radny Łypaczeski.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr X/101/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Odział terenowy w Opolu na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości rolnych w Podzamczu - została przyjęta 15 głosami.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości, działek: nr 7650/2 i nr 7657 o łącznej pow. 0, 2926 ha położonych w Ogrodzieńcu - Centurii

Projekt uchwały odczytał sekretarz obrad.
Radni 15 głosami opowiedzieli się za przyjęciem Uchwały Nr X/102/2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ogrodzieniec nieruchomości, działek: nr 7650/2 i nr 7657 o łącznej pow. 0, 2926 ha położonych w Ogrodzieńcu - Centurii

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów w Zakładzie Przerobu i Składowania Odpadów "Ogrodzieniec" Spółka z o. o.

Dla informacji burmistrz podał: 11 czerwca na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki złożona została propozycja wykupienia przez gminę udziałów w Zakładzie Przerobu i Składowania Odpadów "Ogrodzieniec" Sp. z. o. o. Propozycja została przez wspólników pozytywnie rozpatrzona. Wartość udziałów została oszacowana i gmina jak najszybciej zamierza przejąć udziały w Spółce. Burmistrz na podstawie raportu cenowego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę sądowego przedstawił dwa warianty cenowe. ; pierwszy na kwotę 100 tyś zł oraz druki na kwotę 67 tyś zł.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr X/103/2003 w sprawie nabycia udziałów w Zakładzie Przerobu i Składowania Odpadów "Ogrodzieniec" Spółka z o. o. - została przyjęta przez radnych następującym stosunkiem głosów ; 14 za i 1 wstrzymujący.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2003 rok.

Burmistrz omówił propozycje wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2003r. Między innymi podał:
Do budżetu gminy wpłynęła z Ministerstwa Finansów subwencja w kwocie 57 tyś zł która zwiększy dochody budżetowe. Natomiast po stronie wydatków planuje się przekazać na wynagrodzenia administracji na odprawę dla byłego Sekretarza oraz wynagrodzenie dla specjalisty zatrudnionego w związku z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Dla szkół na zakup materiałów i energii oraz na zakup energii na oświetlenie uliczne 20 tyś zł przeznaczyć bowiem zbyt mało pieniędzy w porównaniu z rokiem ubiegłym na ten cel przekazano oraz do działu Gospodarka Mieszkaniowa i Przestrzenna na opracowania geodezyjne i ogłoszenia o przeprowadzanych przez gminę przetargach. Ponadto z Rad Sołeckich przekazać na utrzymanie punktów felczerskich dot. opłat za energię oraz na zakup materiałów i usług dla OSP Giebło, Ryczów i Kiełkowice.
Wprowadzenie zmian do wieloletniego programu inwestycyjnego dot. modernizacji kotłowni w szkole podstawowej. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Aby ubiegać się o pożyczki oraz skorzystać z możliwości ich umorzenia konieczne będzie ujęcie w programie 70 tyś zł środków własnych.

Łypaczewski J. sekretarz obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
W wyniku głosowania Uchwała w tej sprawie o nr X/104/2003 została przyjęta przez radnych 13 głosami przy 2 wstrzymujących.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

Pani Kuźniak A. Skarbnik Gminy wprowadzając w temat dot. przedmiotowej uchwały podała:
W związku z 4% inflacją istnieje konieczność wprowadzenia zmian wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Wynagrodzenia pracowników liczone są wg wartości punktowej. W celu naliczenia inflacji na pensjach pracowników proponuje się ustalić wartość jednego punktu na kwotę 4 zł oraz wartość najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 725 zł.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały. Odbyło się głosowania ; za przyjęciem uchwały opowiedziało się 5 radnych, przeciwko było 7 i 3 wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu został przez radnych odrzucony większością głosów.

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 marca 2003 dot. akceptacji przez Radę Miejską wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz Gminy Pan Ptaś D. mówił o zmianie przepisów prawnych w wyniku których każdorazowo musi być wniosek zaopiniowany przez radę. Ponadto od 1 kwietnia br. jest obowiązek aby wnioskowane zmiany charakteru użytkowania gruntu były zgodne z planem zagospodarowania tego terenu, Obecnie opiniując wniosek należy uwzględnić plan zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na fakt, iż wnioskowane zmiany użytkowania działek są niezgodne z planem nie wszystkie wnioski można pozytywnie zaopiniować.

Radny Łypaczeski J. poruszył kwestie wnoszenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście zgłaszanych przez mieszkańców wniosków o zmiany sposobu zagospodarowania przestrzennego danego terenu ( dot. zalesiania terenów)

Sekretarz Gminy zaznaczył, że jeśli nie będzie to zgodne z planem to nie może rada pozytywnie zaopiniować wniosku o zalesienie.

Radny Lipiński z kolei wskazał na konieczność podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zalesiania terenów oraz rozwinięcia jeszcze dodatkowo tego tematu, aby mieszkańcy dobrze zrozumieli bowiem nastąpiły już zmiany w przepisach, a do mieszkańców mogą dochodzić informacje ale jeszcze wg. starych przepisów.

Pan Ptaś zgodził się z uwagą radnego i dodał, że stosowna informacja pojawi się w prasie lokalnej.

Sekretarz obrad radny Łypaczewski J. odczytał projekt uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/105/2003 w sprawie uchylenia części uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 marca 2003 dot. akceptacji przez Radę Miejską wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny została przyjęta 13 głosami przy 2 przeciwnych.

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 14)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/106/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 15)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/107/2003 - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 23

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały (druk nr 16)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/108/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 24

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 17)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/109/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 25

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 18)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/110/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 26

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 19)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/111/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 27

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 20)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/112/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 28

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 21)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/113/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 29

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały ( druk nr 22)
W wyniku głosowania Uchwała Nr X/114/2003 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejska w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dot. zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Ad. 30

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Osys nawiązując do planowanej na początku sierpnia br. międzynarodowej imprezy "Eurojom - Żelazko 2003" w której uczestniczyć będzie kilka tysięcy harcerzy, zwrócił uwagę na stan dróg i wnioskował o podjęcie kroków celem ich naprawy.

Burmistrz stwierdził, że ciągle interweniuje do Wojewódzkiego i Powiatowego Zarządu Dróg o naprawy o remonty dróg. Dodał przy tym, że ostatnio wnioskowano o naprawę drogi Armii Krajowej w Ryczowie i sprawa została negatywnie rozpatrzona z uwagi na brak środków finansowych. Natomiast remonty i naprawy dróg gminnych w tym roku już zostały zakończone. Wyjaśnił przy tym, że w sprawie remontu dróg powiatowych pieniądze na ten cel do powiatu jako administratora tych dróg przychodzą i z gminy są wysyłane do administratora pisma o naprawę i ciągle taka sama odpowiedź przychodzi, że nie ma pieniędzy. Gmina też nie ma pieniędzy aby za kogoś wykonać prace i ponosić koszty. Dodał jednocześnie, że część dróg z powodu zlotu Euroja zostanie naprawiona, ale niestety wszędzie są potrzeby i burmistrz ma świadomość ze takich potrzeb jest dużo i zna je i pisze i stara się tam gdzie trzeba bo pieniądze na ten cel należą się i naprawy dróg należy wykonać. Dodał przy tym, że życzyłby sobie aby gmina dysponowała środkami finansowymi na naprawę dróg powiatowych i wojewódzkich które leżą na terenie naszej gminy.
Radna Adamusińska Z. na wstępie przypomniała o tym, że w Ryczowie znajduje się wzniesienie potocznie zwane "Skałą". Jest to miejsce gdzie w zbiorowej mogile spoczywają pomordowani przez nazistów mieszkańcy Ryczowa. Utworzony niedawno Społeczny Komitet Pamięci i Czynu Ryczowian zwrócił się do radnych z tego terenu ; radnej Adamusińskiej i radnego Osysa o zgłoszenia Burmistrzowi i Radzie Miejskiej wniosku o przygotowanie oraz podjęcie na następnej sesji uchwały w sprawie przekształcenia tego wzniesienia na "Wzgórze Pamięci i Czynu Ryczowian" oraz wprowadzenia tej nazwy do planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar "Skały", znajdujące się na niej obiekty wybudowane w czynie społecznym, w tym mogiła, pomnik, wolne działki od strony wschodniej, zadrzewione tereny wokół Remizy OSP powinny mieć charakter parku - miejsca zadumy nad historią Ryczowa, stwarzać warunki dla ruchu turystycznego, kulturalnego, zaplecza małej gastronomii i parkowania. Przypomniała też jak na uroczystościach z okazji 59 rocznicy Pacyfikacji, która odbyła się w lutym br. zebrana społeczność Ryczowa oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich 'Hardego", "Twardego" jak też przedstawiciele Towarzystwa Ochrony Zabytków oraz władze gminy z panem burmistrzem - jednomyślnie poparli zmianę nazwę "Skały" na "Wzgórze Pamięci i Czynu Ryczowian". Dodała jednocześnie, że radni z tego terenu popierają tę myśl oraz mają nadzieję, że Rada nada właściwy tak sprawie.
W dalszej kolejności radna zwróciła się do burmistrza, aby wystąpił z wnioskiem do powiatu cele spowodowania ograniczenia prędkości do 30 km/godz na ulicy Armii Krajowej w Ryczowie. Zaznaczyła przy tym, że obecnie jeździ się 60 km/godz. Jest to śmiertelne niebezpieczeństwo bowiem brak chodnika, ogromne dziury, wąska ulica stwarzają koszmar dla przechodnia. Mieszkańcy tej ulicy proszą o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/godz. oraz częstsze kontrole policji

Radny Cholewa M. w związku rozpoczynającym się okresem wakacji dla dzieci i młodzieży wnioskował o uporządkowanie boiska sportowego położonego w Ogrodzieńcu pomiędzy piaskownią, a drogą na Krępę.

Radny Łypaczewski J. pochwalił występy Pań z chóru "Senior", które bardzo ładnie zaznaczyły obecność swoją a tym samym i Gminy Ogrodzieniec na imprezie zorganizowanej dla rolników. Następnie radny zwrócił uwagę na brak miejsca dla autobusów które nawracają lub zatrzymują się na Placu Jurajskim w Podzamczu szczególnie w dni wolne od pracy, po czym zaapelował o częste kontrole Policji bowiem kierowcy nie respektują tego, że miejsce to przeznaczone jest dla autobusów.
Radny Podsiadło E. zapytał dlaczego artykuły napisane w grudniu przez Pana Jarosa nie zostały dopuszczone do druku czy może z powodu cenzury w gazecie. Poruszył też kwestie rekwizytów i scenografii z "Zemsty" które pozostały na zamku, nadmienił przy tym, że chodzi o bezpieczeństwo ponieważ uległy one już zniszczeniu.

Radna Marek E. będąca członkiem Kolegium Redakcyjnego Gazety Ogrodzienieckiej stwierdziła, że dąży się do zmiany wizerunku gazety. Dodała przy tym, że ostatnio w gazecie pojawiły się artykuły od mieszkańców i było to żenujące, po zgłoszeniu uwag odparto, że tak musi być bowiem był to cytat. Zdaniem Kolegium w gazecie jest miejsce na to co dzieje się w gminie i nie może być ona miejscem wykorzystywanym do osobistych rozgrywek, a jeżeli chcemy aby w gazecie pojawiały się wszystkie artykuły " tak jak leci" to wówczas nie musi być zespół i kolegium redakcyjne wystarczy jedynie ich przedruk, ale wówczas Rada jako wydawca gazety będzie prawdopodobnie wstydzić się za to.

Burmistrz udzielił wyjaśnień na zgłoszone przez radnych uwagi ;
- radnej Adamusińskiej odparł, że również popiera inicjatywę mieszkańców dot. Społecznego Komitetu Pamięci i Czynu Ryczowia, po czym poprosił aby po sesji wspólnie określić, uściślić charakter uchwały. Natomiast w kwestii ograniczenia prędkości na drodze Armii Krajowej stwierdził, że w tej sprawie skieruje wniosek do Starostwa, jednak o tym czy zostanie on zrealizowany zdecyduje komisja która rozpatruje takie sprawy w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.
- radnemu Cholewie w kwestii boiska zaproponował, aby grupa młodzieży która prowadzi na boisku rozgrywki określiła o jakie zagospodarowanie chodzi, zachęcał przy tym aby boisko tak jak i stawy na Krępie miały gospodarza wówczas jest z kim prowadzić rozmowy i ustalić sprawy z zakresu utrzymania i zagospodarowania tego miejsca.
- W sprawie Placu Jurajskiego w Podzamczu zaznaczył, że już wielokrotnie z Policją rozmawiał aby rozwiązać problem. Były propozycje wprowadzenia zapory lub podwyższonej opłaty. Znaki zakazu są tam ustawione, ale niestety nie są one respektowane i Policja prowadzi tam kontrole i nakłada mandaty.
- Gazeta Ogrodzieniecka zdaniem burmistrza powinna zawierać to czym żyje gmina, nad czym pracuje rada, czym zajmuje się burmistrza oraz urząd, bez komentarza czy robi to dobrze czy źle, chodzi o przekazanie mieszkańcom informacji np. w sprawie budowy kanalizacji lub informacji kulturalnych o tym co się gdzie dzieje, jakie odbywają się uroczystości i imprezy. Jeśli taka postać gazety nie zadawala to co będzie gdy stanie się ona miejscem dyskusji i prywatnych rozgrywek prowadzonych pomiędzy poszczególnymi osobami. Jeśli ktoś poczuł się urażony, informacja została niewłaściwie przekazana to w następnym numerze pojawi się sprostowanie. Gazeta nie może być miejsce do polemiki między prywatnymi osobami, gdyż jest to gazeta Rady Miejskiej jest to gazeta samorządowa, lokalna. W sprawie ceny dodał, że lepiej aby ona była tańsza wówczas więcej osób ja kupi i nie będzie zwrotów.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego Podsiadło z pytaniem o to, czego dotyczyły artykuły Pana Jarosa.

Radny Podsiadło odparł, że był to wywiad z Prezesem Spółki Zamek oraz informacja dot. historii Podzamcza wraz z widokami.

Z sali padło stwierdzenie, że w gazecie już wielokrotnie ukazywały się artykuły na ten temat i nie można ciągle pisać o tym samym.

Ad. 31

Wnioski, zapytania i oświadczenia.

Mieszkaniec Ogrodzieńca Pan Sylwester Górnicki mówił na temat stanu dróg w gminie o tym, że są uszkodzenia na jezdniach, a gdy przyjdzie do naprawy to wykonywane jest niedokładnie, ale głównie chodziło mu o to czy nasze ulice przystosowane są do ciężkich samochodów, bowiem jeździ ich bardzo dużo po naszych drogach i dlatego one są tak niszczone. Pojawiają się koleiny, dziury, a kierowcy ciężkich samochodów aby ominąć płatne autostrady przejeżdżają przez Ogrodzieniec. Zaproponował w związku z tym ustawienie znaku zakazu dla tych samochodów.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przez gminę przechodzą drogi krajowe i są przepisy Kodeksu Drogowego i Burmistrza ani Rada nie może zabronić korzystania z tych dróg.

Sołtys Kiełkowic Pan Szota J. wnioskował o wpłynięcie na firmy które obsługują wodociągi w sołectwach, był bowiem pożar we wsi i spłonął człowiek, a straż nie miała dostępu do wody z hydrantu, był on nieczynne i nie można go było uruchomić, podłączono wówczas hydrofor ale brakło prądu i wszystko to spowodowało, że pożar się rozprzestrzenił i było dużo zniszczeń i nieszczęścia. Pytał dalej po co zatem wodociągi wprowadziły różne dodatkowe opłaty skoro stan urządzeń nadal nie jest właściwy, ciśnienie jest niskie, woda nie dochodzi do domów.
Zaapelował następnie do radnych oraz sołtysów o udzielnie pomocy finansowej dla rodziny której spłonął dom, wszystko stracili i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej

Radny Łypaczewski złożył propozycje aby radni na ten cel przekazali diety które otrzymają za udział w dzisiejszej sesji.
Ustalono aby radni, którzy chcą pomóc rodzinie poszkodowanej w pożarze, przekazali po 100 zł . Pieniądze zbierane będą na listę w Biurze Rady , a następnie przekazane na ręce sołtysa Kiełkowic.

Sołtys Pan Grzebieluch mówił o konieczności usunięcia plakatów którymi oklejono wiaty przystankowe w związku imprezą zorganizowana w Pilicy pod patronatem Pani Poseł Bożek.

Mieszkaniec Ogrodzieńca Pan Bednarz odnosząc się do artykułu który ukazał się w Gazecie Ogrodzienieckiej - był to wywiad przeprowadzony przez Pana Jarosa z Panem Zygmuntem Podsiadło w którym padło stwierdzenie, że Pan Podsiadło pracuje społecznie w Spółce Park Wodny - zaznaczył , że wszyscy wiedzą, iż pan Podsiadło jest prokurentem w spółce, po czym zapytał jak coś takiego mogło ukazać się w gazecie.
Zapytał następnie czy ktoś w gminie złoży sprawę do Prokuratury w związku z protokołem z kontroli w Spółce "Zamek".
Burmistrz podał, że on już 2 tygodnie temu złożył do Prokuratury tę sprawę.
Pan Bednarz mówił dalej o tym, że pojawiły się pogłoski, iż z funduszy komisji ds. walki z alkoholizmem wyjeżdżają na wczasy całe rodziny, po czym zwrócił się do radnego Lipińskiego jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zajęcie się sprawą i sprawdzenie tego. Wspomniał tez o sprawie instalacji wodomierzy - i jak podał, nie została ta sprawa zakończona i to trzeba wyjaśnić. Następnie powołując się na ustawę i informacji publicznej mówił, że wyczytał tam, iż Rada w ciągu 2 miesięcy powinna udzielić odpowiedzi na pismo dot. skarg. Poprosił aby ustosunkować się do zapisów tej ustawy w związku z jego pismem.

Przewodnicząca Rady mówiła o tym że skarga ma specyficzny charakter i regulacja prawna związana ze składaniem skarg oraz udzielaniem na nie odpowiedzi zawarta jest w KPA. Natomiast Pan Bednarz prosił o wyjaśnienie różnych spraw i takie pismo raczej nie ma charakteru skargi. Podała, że jeszcze dokładnie sprawdzi to w przepisach aby nie wprowadzić w błąd.

Ad 32

Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku obrad Przewodnicząca rady Pani Danuta Mikoda dokonała zamknięcia X Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, dziękując wszystkim obecnym za udział w niej.

Protokołowała:
Michalina Oleś

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Danuta Mikoda

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2003-09-11 15:07:57.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2003-09-11 15:07:57.
czytano: 5554 razy, id: 2700
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2011-11-17
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2006-05-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2006-05-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2006-05-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2006-02-20
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2005-05-24
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2005-05-23
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2005-05-23
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2005-05-23
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2005-05-23
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2005-03-15
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-10-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-26
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-25
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-17
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2003-09-11
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2003-09-11
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-11
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2003-09-11
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-11
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna
 Powiadomienia SMS

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka