Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komunikat

Wyświetl stronę główną » Komunikat

Komunikat - ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec jest Gmina Ogrodzieniec, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z siedzibą w Ogrodzieńcu przy pl. Wolności 25
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami prawa.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 


Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontrola@ogrodzieniec.pl.
Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec-realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO - wprowadza KLAUZULE INFORMACYJNE dla następujących obszarów przetwarzania danych osobowych:

 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku leśnym, ustawą o podatku rolnym - realizacja obowiązku podatkowego)
 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych)
 6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach-realizacja obowiązku uiszczania opłaty za śmieci)
 7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami, prawem budowlanym, ustawą o planowaniu przestrzennym-realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i budownictwa)
 8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją zawierania umów, obowiązków z niej wynikających oraz czynności niezbędnych do jej zawarcia)
 9. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy Kodeks cywilny-realizacja obowiązku sporządzania testamentów)
 10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy o pracownikach samorządowych-realizacja obowiązku rekrutacji pracowników i prowadzenia akt osobowych)
 11. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi-realizacja obowiązku prowadzenia ewidencji osób zgłoszonych do leczenia)
 12. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy-realizacja obowiązku prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej)
 13. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy o ochronie przyrody-realizacja obowiązku prowadzenia spraw z zakresu ochrony przyrody)
 14. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o petycjach, ustawy o samorządzie gminnym-realizacja obowiązku rozpatrywania pism, skarg, wniosków, petycji)
 15. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych-realizacja obowiązku prowadzenia zamówień publicznych)

Data dodania: 2015-04-18.

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.