Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o przetargu

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o przetargu

Podtytuł: Pełnienie funkcji Menedżera Projektu oraz Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec.

 

Ogrodzieniec: Pełnienie funkcji Menedżera Projektu oraz Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec
Numer ogłoszenia: 127863 - 2007; data zamieszczenia: 26.07.2007

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6723055, 6732121...3 w.134.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Menedżera Projektu oraz Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zadania obejmował będzie:

1)Opracowanie - w uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu - technicznego harmonogramu planowanych w ramach projektu działań oraz terminy rozpoczęcia i ukończenia realizacji tychże działań, z uwzględnieniem postanowień umów dotacyjnych, a także stosownych procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
2)Opracowanie - w uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w zakresie właściwego wykazywania i księgowania ponoszonych w ramach projektu wydatków oraz wnoszonego wkładu rzeczowego w celu zapewnienia kwalifikowalności tychże kosztów.
3)Opracowanie - w uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu - procedur określających zasady obiegu i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu oraz ich archiwizacji.
4)Organizowanie (zwoływanie, przygotowywanie porządku obrad i materiałów do dyskusji, protokołowanie obrad), z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w ciągu tygodnia, zebrań zespołu koordynacyjnego, złożonego z upoważnionych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu oraz wykonawcy realizowanego projektu.
5)Monitorowanie i przygotowywanie korespondencji kierowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu do podmiotów zewnętrznych uczestniczących w procesie finansowania, monitorowania i rozliczania projektu w zakresie umów dotacyjnych w języku polskim i angielskim (tłumaczenie pisemne potwierdzone przez tłumacza przysięgłego legitymującego się co najmniej dwuletnim stażem w obszarze tłumaczenia dokumentacji związanej z Mechanizmami Finansowymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6)Prowadzenie bieżącego monitoringu przebiegu wszystkich realizowanych w ramach projektu zadań pod kątem ich zgodności z harmonogramem technicznym oraz umowami dotacyjnymi, a także zgłaszanie Urzędowi Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu zauważonych w tym zakresie nieprawidłowości wraz z propozycjami ich usunięcia.
7)Przeprowadzanie - w uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu - procedur związanych ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz planu wdrożenia projektu, a także - w razie konieczności wprowadzenia zmian w umowach dotacyjnych - prowadzenie całokształtu spraw związanych z wynegocjowaniem, a następnie wdrożeniem tychże zmian.
8)Prowadzenie systematycznego monitoringu dokumentacji tworzonej i lub przechowywanej w związku z realizacją projektu przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, szczególnie zaś potwierdzającej wnoszenie wkładu rzeczowego oraz kwalifikowalność kosztów.
9)Przygotowywanie projektów wszystkich umów (jak również ich ewentualnych aneksów), które mają zostać zawarte w związku z realizacją projektu pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, a wykonawcą zadania inwestycyjnego, a także - na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu - uzyskiwanie dla projektów tychże umów pozytywnej opinii radcy prawnego UMiG.
10)Obsługa administracyjna zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji zamówieniowej oraz udział przedstawiciela Menadżera Projektu w pracach komisji przetargowych.
11)Udzielanie pomocy prawnej w ewentualnych negocjacjach prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu z wykonawcą zadania, dotyczących zmian w zakresach rzeczowo-finansowych usług i/lub dostaw realizowanych przez tych wykonawców na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu.
12)Obsługa administracyjna, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji, a także udział w formalnych odbiorach dostaw i usług realizowanych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu przez wykonawcę zadania inwestycyjnego.
13)Rozliczanie rzeczowo-finansowe projektu zgodnie z warunkami zawartymi w umowach dotacyjnych z uwzględnieniem odpowiednich wytycznych w sprawie raportowania i monitorowania.
14)Przeprowadzanie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych ze szczególnym uwzględnieniem rozruchów technologicznych.
15)Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę robót.
16)Zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami kontraktu na roboty.
17)Stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego.
18)Rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu na roboty.
19)Skompletowanie dokumentacji rozliczeniowych wraz ze sporządzaniem wniosków o płatności, a także - na wniosek instytucji dotującej - wprowadzanie do ww. dokumentacji ewentualnych korekt i uzupełnień, w terminach i formie zgodnej z umowami dotacyjnymi i z uwzględnieniem stosownych wytycznych.
20)Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu, a także - na wniosek instytucji dotującej - wprowadzanie do ww. dokumentacji ewentualnych korekt i uzupełnień, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach dotacyjnych z uwzględnieniem odpowiednich wytycznych. 21)Czynny udział w kontrolach i audytach przeprowadzanych przez instytucje do tego upoważnione na podstawie umów dotacyjnych.
22)Regularne przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących przebiegu realizacji projektu niezbędnych do aktualizacji serwisów internetowych tworzonych w ramach przewidzianych w projekcie działań promocyjno-informacyjnych.
23)Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego w obszarze realizowanej inwestycji z zapewnieniem udziału inspektora nadzoru w spotkaniach roboczych odbywających się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu co najmniej 1 raz w tygodniu.
24)Monitorowanie wydatków związanych z promocją zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot projektu.
25)Zapewnienie tłumacza przysięgłego języka angielskiego posiadającego udokumentowane doświadczenie w obszarze ustnego tłumaczenia w obszarze zagadnień związanych z przedmiotowym projektem oraz Mechanizmami Finansowymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego na spotkania z przedstawicielami instytucji dofinansowujących projekt oraz kontrolujących przebieg realizacji projektu.

2. Menadżer Projektu i Inspektor nadzoru będą wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego kontraktowymi poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

3. Pełnienie funkcji Menadżera Projektu oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru dotyczy realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec
Ogólna charakterystyka przedmiotowego projektu.
1) Projekt obejmuje budowę kanalizacji z przyłączami do poszczególnych budynków. Dzięki realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone dodatkowe 882 posesje. W związku z tym stosunek ilości budynków znajdujących się na terenie miejscowości Ogrodzieniec podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków wyniesie 85,5 % przy dotychczasowym wynoszącym 2,35 %. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej wyniesie około 3987 (87,8 % mieszkańców miejscowości Ogrodzieniec) przy dotychczasowej wynoszącej 599 (13,2% mieszkańców Ogrodzieńca).

2) Budowa kanalizacji pozwoli na podłączenie do sieci wszystkich budynków, znajdujących się wzdłuż wybudowanych kolektorów. Takie rozwiązanie wyeliminuje problem nieszczelnych szamb, a w efekcie wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego.

3) Kanalizacja deszczowa umożliwi odprowadzenie wód opadowych z ulic i terenów utwardzonych. Wody opadowe zostaną odprowadzone do odbiornika tj. potoku Ogrodzienieckiego oraz zbiornika retencyjno - chłonnego.

4) Wykonanie przedmiotowej inwestycji zostało przewidziane w 3 działaniach: a) Działanie pierwsze obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej części Ogrodzieńca (ulice Batorego, Chrobrego, Hetmańska, Jagiełły, Kolorowa, Konopnickiej, Krasickiego, Książęca. Leśna, Malinowa, Mieszka I, Ogrodowa, Piastowska, Południowa, Różana, Słoneczna, Słowackiego - pierwsza część, Spacerowa, Szkolna, Wrzosowa), b) Działanie drugie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północnej części Ogrodzieńca (ulice Bzowska, Cmentarna, Kościuszki - pierwsza część, Mickiewicza, Sienkiewicza, Wodna), c) Działanie trzecie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pozostałej części Ogrodzieńca (ulice Cicha, Kościuszki - druga część, Kopernika, Mostowa, Narutowicza, Nowy świat, Olkuska, 1-go Maja, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plac Wolności, Słowackiego - druga część, Sikorskiego, Szeroka, Wschodnia).

5) Charakterystyka zakresu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

a) Zakres budowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach SAPARD oraz wnioskowanej MF EOG/Norweskie Zakres: Kanalizacja sanitarna Ø 250 - 2460mb, Ø 200 - 3719 mb, Ø 160 - 8875 mb, Ø 110 - 1127 mb. Kanalizacja deszczowa Ø 500 - 520 mb, Ø 400 - 1130 mb, Ø 315 - 223 mb, Ø 250 - 580 mb, Ø 200 - 460 mb. RAZEM - 19094mb.

b) W celu przetłoczenia ścieków sanitarnych z dolnych części ulic Słowackiego i 1-go Maja, z których to odcinków grawitacyjny spływ ścieków okazał się niemożliwy, zaprojektowano lokalną przepompownię ścieków o następujących parametrach: - Wydajność pompowni - Q=8,0 l/s - Wysokość podnoszenia pomp = Hp=13 m - Czas pracy - 16 h - Ilość cykli pracy pompowni dla napływu maksymalnego 4,3 dm3/s - 3,3 cykl/h. Omawiana pompownia będzie się składać z następujących elementów: - Zbiornik podziemny Ø1400 nn x 3600 mm - zbiornik będzie wykonany z TWS na bazie żywicy Polimal P-138 - Pompy typu MS2-32 ZR z rozdrabniaczami o mocy 3,5 kW - 2 szt. - Armatura odcinająca oraz zwrotna w zbiorniku - Średnica kolektora tłocznego między pompownią a studzienką rozprężną Ø 110 PEHD.

c) Ze względu na posadowienie niektórych budynków względem kolektora sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 23 przydomowe przepompownie, które będą miały za zadanie przetłoczenie ścieków z posesji do sieci głównej, przez studzienki rozprężne. Łączna moc przydomowych przepompowni wynosi 13 kW. Każda z pompowni będzie pracowała przez czas 0,3 h/d, co daje łączny czas pracy w ciągu doby około 6,6 h/d.

d) Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowią studzienki kanalizacyjne, wykonane z kręgów żelbetonowych Ø 1200. Studzienki będą montowane na odpowiednim poziomie na właściwie przygotowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej. W związku z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w postaci kabli energetycznych, rurociągów wodnych i gazowych, które ułożone są w poboczach dróg i pod chodnikami - w większości ulic po ich obu stronach - kanalizacja sanitarna oraz deszczowa prowadzona będzie do osi drogi lub jej części bocznej, w zależności od potrzeb i możliwości technicznych.

e) Spadki projektowanych sieci będą wynosić od 0,3 do 5%, co zapewni zachowanie prędkości przepływu ścieków i wód opadowych w kanałach w przedziale 0,6 - 3,0 m/s i prawidłową pracę kanałów. Przy doborze spadków kanałów uwzględniono ukształtowanie terenu, kolizje obu kanalizacji oraz istniejące uzbrojenie. Projektowana głębokość ułożenia kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zapewnia minimalne przykrycie kanałów oraz bezkolizyjne krzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu. Głębokość ułożenia kanalizacji sanitarnej zawiera się w przedziale od 1,3 - 6,0 m. Duże zagłębienia sieci występują na małych odcinkach i tylko w miejscach niekorzystnego ukształtowania terenu. Głębokość ułożenia kanalizacji deszczowej zawiera się w przedziale od 1,3 - 2,78m.

6) Nakłady brutto w PLN na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Ogrodzieniec we wniosku do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z listopada 2005 r) określono na kwotę 8 milionów złotych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3, 74.26.21.00-4, 74.31.30.00-6, 74.26.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  5. złożą w wyznaczonym terminie ofertę wraz z załącznikami, w sposób określony w SIWZ na drukach wymaganych przez zamawiającego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg zasady spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie - wzór dokumentu (załącznik nr 2 do SIWZ ).

  2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  4) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a).

  3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór dokumentu (załącznik nr 4, 5) do SIWZ. Do wykazu dołączone zostaną następujące dokumenty
  a) potwierdzone kserokopie stosownych uprawnień do nadzorowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;
  b) potwierdzone kserokopie zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależności do tej izby na dzień składania oferty;
  c) uprawnienia tłumacza przysięgłego dla tłumacza języka angielskiego,
  2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie:
  a) udokumentowanie wykonania co najmniej 3 projektów w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego z jednoczesnym wskazaniem co najmniej 1 projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 • b) udokumentowane doświadczenie w rozliczaniu co najmniej 1 projektu inwestycyjnego finansowanego w ramach EFRR, którego wartość wynosiła nie mniej niż 1,5 mln PLN brutto,
  c) posiadane doświadczenie w obszarze tłumaczenia dokumentów związanych z zadaniami finansowanymi w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  d) udokumentowane tłumaczenie co najmniej 1 kompletu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  e) udokumentowane co najmniej 1 tłumaczenie ustne na konferencji/ szkoleniu/ negocjacjach związanych z realizacją zadania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3) zapewnienie zespołu zadaniowego składającego się z następujących osób:
  a) 1 osoba - specjalista ds.- rozliczeń rzeczowo-finansowych projektów finansowanych ze środków unijnych - posiadająca następujące doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat brała udział w rozliczaniu rzeczowo-finansowym co najmniej 1 projektu finansowanego ze środków EFRR, przy czym wartość projektu nie mogła być niższa niż 1,5 mln PLN brutto,
  b) 1-3 osoba/y - inspektor nadzoru - posiadająca następujące doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat nadzorowała co najmniej 2 zadania inwestycyjne oraz posiada wszelkie uprawnienia związane z wykonywanym zawodem,
  c) 1 osoba mająca uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego oraz posiadająca udokumentowane doświadczenie w obszarze tłumaczenia ustnego i pisemnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  4) Dla przedmiotowego zadania możliwe jest korzystanie z usług co najwyżej jednego podwykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, II piętro, pokój 34.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, I piętro, pokój 22.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Treść protestu złożonego do Urzędu MiG Ogrodzieniec w związku z wyżej zamieszczonym ogłoszeniem


Rozstrzygnięcie protestu

 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2007-07-26 17:02:41.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2007-07-26 17:02:41.
czytano: 2444 razy, id: 729
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2011-10-27
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-03-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2008-03-13
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-08-03
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-08-03
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-08-03
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2007-08-03
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-08-02
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2007-08-02
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-07-26
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-07-26
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-07-26
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-07-26
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2007-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2007-07-26
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka