Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecczwartek, 22 sierpnia 2019 r.

imieniny: Cezary, Maria

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec

Strona główna » Projekty unijne i inne » Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec

Tytuł projektu:

„Kompleksowe unieszkodliwienie  odpadów  zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”

 

Projekt dofinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości: 4.189.400,11 zł. zgodnie z umową o  dofinansowanie nr  UDA-RPSL.05.02.01-24-07GC/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 12.141.897,30 zł

Przedmiotem projektu jest  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 408 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych wraz z odtworzeniem pokrycia dachu (typ I) lub z dostawą materiału na pokrycie dachu (typ II) na terenie Gminy Ogrodzieniec.

Łącznie realizacja projektu przyczyni się do usunięcia 833,663 Mg wyrobów zawierających azbest w Gminie Ogrodzieniec.

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Gmina Ogrodzieniec. Inwestycja będzie realizowana  we wszystkich miejscowościach gminy.

Zakres prac dla poszczególnych typów inwestycji obejmuje:

-Typ I  - wymiana azbestowego pokrycia dachu na blacho dachówkę:

Zakres prac objęty dofinansowaniem dotyczył będzie zgodnie z prawem budowlanym zgłoszenia robót budowlanych, zdjęcie pokrycia azbestowego, utylizację azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachu blachodachówką, prace odtworzeniowe (rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa), nadzór inwestorski. Typem I objętych jest 360 budynków (218 bud. mieszkalnych i 142 gosp.).

-Typ II Wymiana więźby dachowej i innych elementów konstrukcyjnych wraz z wymianą azbestowego pokrycia dachu na blachodachówkę.

Warunkiem udziału mieszkańca w projekcie było wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownego pozwolenia Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu na ten zakres robót.

Zakres wniosku objęty dofinansowaniem dotyczył będzie zdjęcia pokrycia azbestowego, utylizacji azbestu, dostarczenia materiału na nowe pokrycie blachodachówką w ilości zgodnej z powierzchnią zdemontowanego azbestu, nadzór inwestorski nad robotami usunięcia azbestu.

Mieszkaniec zobowiązany będzie do wykonania nowego pokrycia w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty dostarczenia blachodachówki i sfinansowania kosztów robocizny z tym związanej.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu:

masa wycofanych z użytkowania  i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest  – 833.66300 Mg.

 

Głównym celem projektu jest: zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Ogrodzieniec.

 

Cele szczegółowe:

- poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Ogrodzieniec,

- częściowa realizacja Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032,

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników budynków mieszkalnych objętych projektem,

- poprawa jakości życia mieszkańców gminy Ogrodzieniec.

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działanie 5.2. Gospodarka odpadami, którego celem jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest). Projekt wpisuje się w Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii ZIT Subregionu Centralnego.

 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: 2019-04-15.
Wprowadził do systemu: Piotr Kaczkowski. Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:01:33.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Kaczkowski. Data publikacji: 2019-04-15 09:01:33.
czytano: 95 razy, id: 4630
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-31
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kaczkowski

2019-04-15
Nowa wiadomość
Piotr Kaczkowski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka