Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Aktualności - Architektura, geodezja, rolnictwo » Aktualności » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


Ogrodzieniec, dnia 05.09.2014 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu Uchwały Nr LIII/400/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszar opracowania obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych gminy Ogrodzieniec.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26.09.2014 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
-     w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec,
-     w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu,
-     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Ogrodzieniec. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
   
05.09.2014 r.
data wywieszenia
 

Informacje

Rejestr zmian

2014-09-05 08:31

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.