Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - dostawy

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - dostawy

Podtytuł: Zakład Gospodarki Komunalnej-Hurtowa dostawa wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Markowizna, gmina Ogrodzieniec

 

Ogrodzieniec: Hurtowa dostawa wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Markowizna, gmina Ogrodzieniec
Numer ogłoszenia: 439968 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu , plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 32 67 32 0 1, faks 32 67 09 721 , strona internetowa www.ogrodzieniec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Hurtowa dosta a wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Markowizna, gmina Ogrodzieniec.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest hurtowa dostawa wody pitnej z urządzeń zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez dostawcę do punktu odbioru w dy położonego na granicy eksploatacji sieci wodociągowej między dostawcą, a odbiorcą w miejscowości Markowizna, gmina Ogrodzieniec..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 8 ustawy.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zapisy art. 67 ust. 1 pkt 1 pozwalają na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych tym punkcie przesłanek. W prowadzonym postępowaniu zamierzamy udzielić zamówienia na podstawie pkt 1 lit. a, tzn. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zamawiający nie ma możliwości dostarczenia wody pitnej dla odbiorców w miejscowości Markowizna, ponieważ nie posiada w tym rejonie własnego ujęcia wody. Miejscowość Markowizna leży na granicy eksploatacji sieci wodociągowej między Zawierciem, a gminą Ogrodzieniec, co jednoznacznie wymusza odbiór wody od najbliższego dostawcy mającego połączenie sieciowe.
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

 

Informacje

Rejestr zmian

2013-10-30 08:04

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2013-10-29 12:54

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.