Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

Wyświetl stronę główną » Aktualności - Architektura, geodezja, rolnictwo » Aktualności » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

Ogrodzieniec, dn.3 czerwca 2013
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu
oraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) w związku z art.4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 871) oraz uchwał Nr LVI/412/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22 lipca 2010 r i Nr XXXII/261/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 grudnia 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.06.2013r. do 2.07.2013r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, w Sali Narad, pok. nr 32 II piętro, w godzinach pracy urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26.06.2013r./tj. środa/ w Sali Narad Rady Miejskiej, Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec o godz.12:00.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2013r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 16.07.2013r.:
1.    na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec ,
2.    drogą elektroniczną opatrzone tematem: „plan_Ryczów” na adres: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
3.    osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, w pok. 33 II piętro.
Z dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gmin Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, w Sali Narad, pok. nr 32,II piętro, od 11.06.2013r. do 2.07.2013r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

 

Informacje

Rejestr zmian

2013-06-03 09:31

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.