Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE
I WSPÓŁPRACUJĄCE
BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

PROTOKÓŁ Nr VII/2003 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, odbytej w dniu 31 marca 2003r. w godz. od 15.00 -18.30

Strona główna » Protokoły » Protokoły-kadencja 2002-2006 » PROTOKÓŁ Nr VII/2003 z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, odbytej w dniu 31 marca 2003r. w godz. od 15.00 -18.30

PROTOKÓŁ Nr VII/2003
z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,
odbytej w dniu 31 marca 2003r. w godz. od 15.00 -18.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Pani Danuta Mikoda. Powitała wszystkich obecnych: radnych, sołtysów gości zaproszonych oraz mieszkańców Ogrodzieńca, po czym stwierdziła na podstawie listy obecności wystarczającą liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. W sesji uczestniczyli wszyscy radni.
Lista obecności radnych oraz gości zaproszonych w załączeniu do protokołu.

Na Sekretarza obrad powołano radnego Łypaczewskiego Janusza, powierzając mu jednocześnie obowiązek odczytywania projektów uchwał oraz obliczana głosów.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Burmistrz zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu porządku obrad pkt 12. dot. Podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Wyjaśnił ponadto, iż nie ma potrzeby podejmować tej uchwały bowiem uchwała dot. tej sprawy podjęta przez poprzednią Radę jest prawidłowa i nadal obowiązuje .
Burmistrz zgłosił również wniosek oraz wykreślenia pkt 15 dot. podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2003 r.

Wniosek Burmistrz dot. wykreślenia dwóch punktów porządku obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty przez radnych 14 głosami za przy 1 przeciwnym.

Następnie przegłosowany został porządek obrad - za jego przyjęciem opowiedziało się 15 radnych

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2a.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza z realizacji uchwał pomiędzy sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej.

4a. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działki nr 7593 o powierzchni 0, 0501 ha położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Różanej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia działek na rzecz Gminy Ogrodzieniec od osób fizycznych z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Partyzantów w Podzamczu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia gruntów rolnych Państwowego Funduszu Ziemi na rzecz gminy Ogrodzieniec.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bazprzetargowej działki nr 1191/2 o powierzchni 0, 0362 ha położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Sienkiewicza.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działkę nr 3466/12 o powierzchni 0, 1091 ha połażoną w Ogrodzieńcu przy ul. Narutowicza.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, działki nr 625/31 o powierzchni 1, 4768 ha położonej w Ogrodzieńcu - Cementowni przy ul. Kościuszki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynagradzania pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ogrodzieniec.

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2003-2005 opracowanego przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Pilica.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia gminnego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: akceptacji przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dotyczącego zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zasad ich wyłapywania na terenie gminy Ogrodzieniec.

18. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Społecznej Komisji ds. Przydziału i zamiany mieszkań.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr V/41/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2003r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

21. Podjęcie uchwały w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski, zapytania i oświadczenia.

25. Zamknięcie obrad.

Ad. 2a

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Protokół Nr VI z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 4 marca 2003r. został przyjęty przez radnych bez uwag. Za przyjęciem protokołu głosowało15 radnych.

Ad. 3

Złożenie sprawozdania przez Burmistrza z realizacji uchwał pomiędzy sesjami.

Burmistrz złożył informacje dot. działalności Gminy za okres od popzredniej sesji i tak :
* dnia 5 marca podpisany został akt notarialny dot. zbycia działki w Ogrodzieńcu ul. Spacerowa. Podpisano również umowę w Ministerstwie Gospodarki dot. wsparcia finansowego inwestycji Jura Park. Odbyło się też spotkanie z Dyrekcją Wojewódzkich Dróg w sprawie problemów jakie wynikły w związku z występującymi ostatnio podtopieniami - szczególnie dot. ul. Kościuszki oraz ul. Olkuska
* dnia 9-10 marca wystąpiły liczne podtopienia na naszym terenie. Został złożony w tej sprawie meldunek do Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz do Urzędu Wojewódzkiego do Sztabu Kryzysowego. Meldunek dot. strat poniesionych w związku z podtopieniami - wyszczególnione zostały kwoty oraz miejsca w których nastąpiło zdarzenie. Podano koszty zabezpieczenia przed zalaniem tj. przygotowanie worków z paskiem, praca sprzętu. W akcji brały udział jednostki OSP z terenu Gminy. Straty wystąpiły na drogach gminnych oraz wojewódzkich i powiatowych. W wyniku powodzi urządzenia przeciwpowodziowe uległy zniszczeniu : tama przy ul. Sikorskiego - straty ok. 20 tyś zł, 2 wały ochronne za cmentarzem ok. 5 tyś zł, kratki ściekowe - 4 tyś zł, wymulenie dróg gminnych 5 tyś zł, w Józefowie straty na kwotę 8 tyś, w Markowiźnie - 3 tyś zł, w Mokrusie 15 tyś, chodniki również miejscami uległy zniszczeniu na kwotę ok. 3 tyś zł. Uprawy rolne zostały wymulone lub poddopione na obszarze 90 ha.
* 29 marca odbyło się Walne Zebranie Zarządu KS Budowlani. Wybrano nowe władze, omawiano problemy dot. funkcjonowania klubu związane z brakiem środków finansowych. Padły propozycje aby rozgrywki ligowe organizować na boisku sportowym w Ogrodzieńcu przy drodze na Krępę .Chodzi o zmniejszenie kosztów jak również może to przyczynić się do wzrostu zainteresowania mieszkańców i być może uda się pozyskać sponsorów,
* 17 marca rozpoczęła działalność Komisja Poborowa jej siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Zawierciu i tam poborowi mają się stawić,
* 23 marca odbyło się spotkanie Związku Gmin Jurajskich, zorganizowany został wyjazd do Geteborga na Targi Turystyczne. Skandynawowi bardzo zainteresowali się naszą Jurą, chętnie uprawiają wspinaczkę skałkową i promują wypoczynek w zgodzie z naturą .Z czasem ZGJ wspólnie ze Spółka Zamek będą mogli przekazywać oferty naszej gminy do Biur Turystycznych.
* 25 marca odbyło się spotkanie z sołtysami po wyborach na nową kadencję. Omawiano sprawy finansowe dot. danych sołectwa w ramach zatwierdzonej przez Radę Uchwały w sprawie budżetu gminy.
* 25 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ogrodzieńca. Było to pierwsze spotkanie nowej Rady z mieszkańcami miasta, we wsiach takie spotkania miały już miejsce. W Ogrodzieńcu było bardzo buże zainteresowanie, na spotkanie przyszło ok. 80 osón, omawiane były problemy nurtujące mieszkańców
* 29 marca przeprowadzona została aukcja różnych przedmiotów. Dochód z aukcji przeznaczony był na dofinansowanie Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Ogrodzieniec. Zebrano 1700 zł i za te pieniadze4 zakupione zostaną stroje dla dzieci z zespołu.

Mieszkaniec Ogrodzieńca zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem dot. sprzedaży działek przy ul. Spacerowej oraz poruszył problem poszerzenia tej ulicy.

Burmistrz odparł, że działki zbywane są zgodnie z prawem jest wpis do Ksiąg Wieczystych był wykonany pomiar geodezyjny. Zaprosił jednocześnie zainteresowanego do Urzędu MiG celem wyjaśnienia wątpliwości w tej sprawie. Burmistrz poinformował następnie o planowanych zmianach w uchwale dot. budżetu gminy. Zmiany dot. zatrudnienia przez Gminę osób bezrobotnych w ramach porozumienia z Urzędem Pracy prowadzone będą prace interwencyjne - 13 osób znajdzie zatrudnienie przy pracach porządkowych na okres 2 - 3 miesięcy.

Radny Orman zwrócił uwagę, iż na fakt iż zatrudnienie na 2 - 3 miesiące nie da szans wypracowania przez bezrobotnego zasiłku.

Burmistrz odparł - bezrobocie jest bardzo duże na naszym terenie, coraz więcej osób przychodzi i prosi o jakiekolwiek zatrudnienie bowiem nie pracowali przez kilka lat i nie pobierali zasiłku. Dlatego zdecydował aby jak najwięcej osób mogło choć przez krótki okres czasu znaleźć zatrudnienie.

Przewodnicząca Rady dla wyjaśnienia podała, że prace interwencyjne przyznawane są na okres 6 miesięcy zatem pracownicy ci i tak nie uzyskaliby uprawnień do zasiłku, bowiem należy przepracować 1 rok aby Urząd Pracy wypłacał zasiłek.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej.

Projekt uchwały odczytał Sekretarz obrad - Janusz Łypaczewski. Nie zgłoszono żadnych uwag.
Uchwała Nr VII/57/2003 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na 2003 rok została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 4 a

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej.

Projekt uchwały odczytał Łypaczewski J.
Radni nie mieli żadnych uwag.
Uchwała Nr VII/58/2003 w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na 2003 rok została przyjęta jednomyślnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Sekretarz Gminy Pan Ptaś D. dla wprowadzenia w temat podał - zwyczajowo już przyjęło się, iż w sołectwach podatki zbierane są z obszaru danej wsi. Warunki i zasady wynagrodzenia dla inkasentów nie ulegają zmianie. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
Łypaczeski J. odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VII/59/2003 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działki nr 7593 o powierzchni 0, 0501 ha położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Różanej.

Sekretarz Pan Ptaś wyjaśnił - działka stanowi własność Gminy, położona jest na osiedlu "Złote Piaski" w Ogrodziencu zostanie oddana w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, cała procedura sprzedaży odbędzie się zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce gruntami.

Radny Łypaczewski J odczytał projekt uchwały.
Nie zgłoszono żadnych uwag, zapytań. Uchwałę poddano pod głosowanie.
Uchwała Nr VII/60/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działki nr 7593 o powierzchni 0, 0501 ha położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Różanej - została przyjęta jednomyślnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia działek na rzecz Gminy Ogrodzieniec od osób fizycznych z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Partyzantów w Podzamczu.

Sekretarz Gminy podał powierzchnie tych działek, oraz cel na jaki będą przeznaczone, dodał ponadto, iż pieniądze na ich nabycie zostały w budżecie gminy zapewnione.
Pytań nie było.
Projekt uchwały odczytał Łypaczeski J, a następnie odbyło się głosowanie.

Uchwała Nr VII/61/2003 w sprawie: nabycia działek na rzecz Gminy Ogrodzieniec od osób fizycznych z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Partyzantów w Podzamczu - została przyjęta jednomyślnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia gruntów rolnych Państwowego Funduszu Ziemi na rzecz gminy Ogrodzieniec.

Dla wyjaśnienia Sekretarz podał - uchwała dot. nieruchomości rolnych Skarbu Panstwa nie przejętych przez Agencję Własności Rolnej. Zgodnie z ustawa Gmina przejmuje takie nieruchomości
Uwag nie było

Projekt uchwały odczytał Łypaczewski J.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/62/2003 w sprawie: przejęcia gruntów rolnych Państwowego Funduszu Ziemi na rzecz gminy Ogrodzieniec - została przyjęta przez radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bazprzetargowej działki nr 1191/2 o powierzchni 0, 0362 ha położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Sienkiewicza.

Wyjaśnień udzielił Sekretarz Podał, że Państwo Plilarscy z ul. Sienkiewicza wystąpili o kupno działki celem poszerzenia posiadanej przez nich posesji i taką formę sprzedaży dopuszcza ustawa, z tym, że wycena działki została określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodał ponadto, iż działka ta była od 11 lat dzierżawiona przez Państwa Pilarskich.
Projekt uchwały odczytał Łypaczewski J.
Uwag nie było.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/63/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bazprzetargowej działki nr 1191/2 o powierzchni 0, 0362 ha położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Sienkiewicza - został przyjęta przez radnych jednomyślnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 3466/12 o powierzchni 0, 1091 ha połażoną w Ogrodzieńcu przy ul. Narutowicza.

Sekretarz Gminy zaznaczył, że stosunki prawne tej działki są uregulowane - jest to działka gminna, mówił o usytuowaniu, powierzchni oraz przeznaczeniu działki.

Radny Łypaczewski J. odczytał projekt uchwały.
Żadnych uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/64/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 3466/12 o powierzchni 0, 1091 ha połażoną w Ogrodzieńcu przy ul. Narutowicza - została przyjęta jednomyślnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, działki nr 625/31 o powierzchni 1, 4768 ha położonej w Ogrodzieńcu - Cementowni przy ul. Kościuszki.

Sekretarz wyjaśnił - są to tereny dawnego zakładu Cementowni "Wiek" zabudowane budynkami byłego warsztatu zakładowego II B. Obecnie stanowią one własność gminy i wystawione zostaną do sprzedaży w drodze przetargu.
Uwag nie zgłoszono.
Radny Łypaczewski J. Odczytal projekt uchwały.
W wyniku głosowania uchwała Nr VII/65/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, działki nr 625/31 o powierzchni 1, 4768 ha położonej w Ogrodzieńcu - Cementowni przy ul. Kościuszki. - została przyjęta jednomyślnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 12, 13

Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych.
Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynagradzania pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ogrodzieniec.


Burmistrz poinformował, iż projekty dwóch kolejnych uchwał przygotowane został z uwagi na obowiązki wynikające z Karty Nauczyciela oraz ustawy o samorządzie gminnym dot. wynagradzania pracowników oświaty. Pierwsza uchwała reguluje zasady wynagradzania pracowników ZEAS. I obejmuje ona waloryzacje wynagrodzeń osób zatrudnionych w zespole. Wskaźnik waloryzacji wynosi 4%. Stawka wynagrodzenia zasadniczego wyniesie zatem 832 zł, natomiast wartość jednego punktu przeliczeniowego ustala się na kwotę 5, 20 zł. Druga uchwała dot. wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w szkołach i przedszkolu. Stawka najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniesie 587, 6 zł, a wartość jednego punktu przeliczeniowego ustalona została na kwotę 4 zł.

Radny Perkowski zapytał czy podwyżka wynagrodzeń o kwotę waloryzacji liczona wg wskaźnika 4% została ujęta w subwencji oświatowej.

Burmistrz odparł, że tak i podał, że stanowi ona skład subwencji oświatowej jaką otrzymuje gmina.

Radny Łypaczewski J. odczytał projekt uchwały w sprawie: zasad wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych.
Odbyło się głosowanie w wyniku którego uchwała Nr VII/66/2003 w sprawie: zasad wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych - została przyjęta przez radnych 12 głosami za, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących.

Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie: zasad wynagradzania pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ogrodzieniec.
Nie zgłoszono żadnych uwag
W wyniku głosowania uchwała Nr VII/67/2003 w sprawie: zasad wynagradzania pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ogrodzieniec - została przyjęta przez radnych jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2003-2005 opracowanego przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Pilica

Dla wyjaśnienia Sekretarz podał: plany modernizacji urządzeń wodociągowych rady gmin zatwierdzają się po raz pierwszy, a ustalenia te wynikają z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Plan modernizacji dotyczy tych terenów które obsługuje zakład usług Wodnych w Pilicy. Plan opracowany jest na 3 lata, stanowi on załącznik do uchwały i jest w nim podany przedmiot modernizacji oraz kwota.
Radny Orman zgłosił wątpliwości do podanych w planie zadań. Zapytał czy np. wymiana hydrantów która została podana jako modernizacja nie powinna być ujęta jako naprawy bieżące.

Sekretarz odparł, że ustawa dokładnie nie precyzuje co jest modernizacją i to może być kwesta sporna.
Radny Orman poruszył następnie sprawę montażu wodomierzy. Zaznaczył, że skoro mieszkańcy płacą sobie za wodomierze to dlaczego takie zadanie ujęto w planie modernizacji.
Burmistrz mówił o potrzebie modernizacji hydrantów o tym, że muszą być one w odpowiednim stanie utrzymane, muszą być sprawne. Do obowiązków gminy należy utrzymanie sieci hydrantów. Na spotkaniach wiejskich zgłaszano burmistrzowi potrzebę remontu, usprawnienia hydrantów i to zadanie powinno być w planie ujęte. Stan hydrantów jest co rok kontrolowany, jest to bardzo ważna sprawa bowiem hydranty są jedynym źródłem wody dla straży.
Radny Mogiła zgłosił sprzeciw likwidacji na wsiach zdrojów. Nadmienił przy tym, że są one dla turystów, coraz liczniej odwiedzających naszą gminę, jedynym dostępem do wody. Również mieszkańcy będą mogli z nich korzystać w razie nieprzewidzianej awarii wodociągu w domu..
Sekretarz zaznaczył, ze w przypadku zdrojów była tak sugestia, aby częściowo je zlikwidować z uwagi na koszty utrzymania, które ponosi gmina.
Z kolei radny Perkowski zaproponował aby dla wyjaśnienia kwestii tego co należy do zadań z zakresu bieżących naprawy, a co do modernizacji sieci wodociągowej - zapoznać się z umową zawartą pomiędzy gminą, a Zakładem Usług Wodnych
Burmistrz odparł, że te kwestie są nowością. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wskazuje na ustalanie planów modernizacji. Natomiast mowa była wcześniej spisana i nie ma w niej wyszczególnionych zadań co gdzie, kto i za jaką kwotę będzie wymieniać, remontować czy modernizować.
Radny Molenda uważał, że przy zdrojach i hydrantach powinny być zamontowane liczniki chodzi o to aby wyeliminować podejrzenie, iż Zakład Wodny pod pozycje zdrojów wlicza sobie różne inne koszty utrzymania.
Radny Lipiński zapytał o to kto będzie pokrywał koszty awarii.
Burmistrz - z ustawy wynika, iż jest to w zakresie obowiązków administratora.
Radny Lipiński zapytał kto stwierdzi czy była to awaria czy modernizacja, bowiem zakłada będzie mógł w modernizację wliczyć coś co winno być pod pozycją awarii ujęte.
Burmistrz odparł, że zakład będzie mieć do dyspozycji 8 tyś zł na modernizację tyle zabezpieczono i z tego zakresu zadań będzie rozliczony. Burmistrz mówił dalej o gospodarce wodno- ściekowej w gminie, o tym, że docelowo chciałby wprowadzić taki model aby w zakresie działalności gminy była modernizacja, rozbudowa, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej i jeśli gmina będzie mieć własny podmiot czy to zakład budżetowy czy tez inny zakład zajmujący się gospodarką wodno-ściekową to wówczas będzie w sposób racjonalny prowadzona gospodarka.
Więcej pytań nie było.
Radny Łypaczewski odczytał projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2003-2005 opracowanego przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Pilica. Odbyło się głosowanie w wyniku którego projekt uchwały nie został przyjęty. Przeciw przyjęciu uchwały oddano 14 głosów, 1 był wstrzymujący. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia gminnego.

Sekretarz poinformował o zadaniach Komisji zaznaczył, że od 1990r. gmina może komunalizować mienie i będzie to dalsza kontynuacja pracy w tym względzie, bowiem są jeszcze pewne nieuregulowane sprawy. Podał następnie składa komisji.

Radny Łypaczewski odczytał projekt uchwały.
Uwag nie było.
Uchwała Nr VII/68/2003 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia gminnego- została przyjęta przez radnych jednogłośne. Głosowało 15 radnych.

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie: akceptacji przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dotyczącego zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Pani Łydka W. Kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa dla wyjaśnienia podała jaki grunt może być zgodnie z ustawą przekwalifikowany i jakie należy złożyć w związku z tym dokumenty. Dodała następnie, że wnioski w tej sprawie zostały złożone do Starostwa, i zgodnie z obowiązująca procedura Starostwo przekazuje wnioski do akceptacji Rady.
Radny Perkowski zapytał czy to będą już wszystkie tereny objęte przekwalifikowaniem.
Pani Łydka odparła, że to są tereny które zgłosili we wniosku mieszkańcy.

Radny Perkowski zaproponował, aby wstrzymać się z podjęciem uchwały i poinformować wszystkich mieszkańców, że istnieje możliwość przekwalifikowania gruntów. Dopiero gdy spłyną wnioski od wszystkich zainteresowanych osób rada podejmie stosowna uchwałę.

Przewodnicząca Rady poparła propozycje poinformowania mieszkańców o takiej możliwości, zaznaczyła jednak , że uchwała winna być rozpatrzona, bowiem w tej konkretnej sprawie wpłynął wniosek od Starostwa i należy sprawę załatwić .Sprawa bowiem jest rozpatrywana na indywidualny wniosek mieszkańców.
Radny Lipński zaznaczył, że mieszkańcy mogą to odebrać na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Zaproponował aby dać równe szansę wszystkim i opublikować w gazecie stosowną informacje na temat możliwości przekwalifikowania gruntów.
Burmistrz wyjaśnił, że już od 2 lat to funkcjonuje i jeśli ktoś był zainteresowany to takie możliwości były i nie jest to nowością. Obecnie uchwała trafiła na sesję bowiem jest taka procedura i Urząd obowiązują pewne terminy administracyjne i sprawę należy rozpatrzyć. Jeśli mieszkańcy zgłoszą takie wnioski do Starostwa to one będą sukcesywnie rozpatrywane .Dodał ponadto, że zgodnie z KPA skoro wpłynął wniosek to należy wydać decyzję bo wnioskodawca może nas zaskarżyć.
Sołtys Pan Szota J. potwierdził, że już od 2 lat były takie informacje do mieszkańców kierowane i w jego wsi wszyscy wiedzieli o takiej możliwości i kto chciał skorzystał i przekwalifikował grunty.
Radny Łypaczewski j potwierdził wypowiedź przedmówcy i dodał, że były w tej sprawie ogłoszenia w gazecie oraz sołtysi informowali mieszkańców poprzez rozplakatowanie informacji na tablicach ogłoszeń.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały. Odbyło się głosowanie w wyniku którego Uchwała Nr VII/69/2003 w sprawie: akceptacji przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu wniosku Starosty Powiatowego w Zawierciu dotyczącego zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - została przyjęta 13 głosami za przy 2 wstrzymujących. Głosów przeciwnych nie było.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zasad ich wyłapywania na terenie gminy Ogrodzieniec.

Pan Mikulski P. Kierownik Referatu Architektury, Ochrony Środowiska i Spraw Publicznych - na wstępie wyjaśnił, że do podjęcia takiej uchwały obliguje Radę kilka ustaw. Pozwoli ta uchwała przeprowadzić przetarg i wyłonić firmę, która zajmie się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Na obecny czas działa na naszym terenie firma Pana Góralczyka. Są co prawda pewne zarzuty pod adresem funkcjonowania tej firmy. Ustawa np. wskazuje co należy do obowiązków, gdy bezpańskie psy wałęsają się, lub gdy po potrąceniu leżą na jezdni oraz co ze złapanym zwierzęciem należy zrobić. Firma P. Góralczyka miesięcznie za świadczenie usług pobiera 600 zł. W innych sąsiednich gminach za usługi płaci się 1200 - 1500 zł bo np. za każdego złapanego psa płaci się za jego pobyt w przechowalni.
Radny Lipińskie zaznaczył, że oprócz bezpańskich psów jest bardzo dużo bezdomnych kotów i czy one również będą podlegać wyłapywaniu.
Pan Mikulski odparł, że uchwała dot. bezdomnych zwierząt, nie chodzi wyłącznie o psy.
Radny Łypaczewski R. zapytał czy będą podlegać wyłapywaniu wałęsające się psy, których nie można zidentyfikować, bo są też wałęsające się po ulicach psy, które się zna i zna się ich właściciela i gdzie można to zgłosić.
Pan Mikulski poinformował, aby takie przypadki zgłaszać do Urzędu do jego referatu lub na Policję.
Radny Cholewa zapytał kto będzie płacił za dowóz złapanego psa do schroniska bo np. do Zawiercia jest 10 km., a np. do Tarnowskich Gór jest dalej i koszty będą dużo wyższe.
Pan Mikulski odparł, że w drodze przetargu zostanie wyłoniona firma. Dowiadywali się gdzie są takie firmy i rozeznano jak one działają na terenie Zawiercia, Olkusza i Tarnowskich Gór.
Radna Milejska zapytała czy obecnie firma p. Góralczyka miała obowiązek stałego wyłapywania bezpańskich psów, bo jeśli tak to niestety nie działali dobrze.
Pan Mikulski odparł, że w umowie był zapis o wyłapywaniu , ale i on sam nie był również zadowolony z realizacji tego zadania bowiem firma nie miała schroniska i nie było odpowiednich warunków i możliwości do przechowywania dużej liczby zwierząt.
Radna Milejska stwierdziła, że trzeba dopilnować, sprawdzać czy firma wywiązuje się z obowiązków i dopiero płacić za usługę.
Pan Mikulski odparł, że było to sprawdzane i wielokrotnie tak robiono zanim zapłacono firmie jednak mogą być różne przypadki. Wyraził jednocześnie nadzieję na to, że uchwała i ustalone w niej zasady pozwolą na uregulowanie tych spraw.
Radny Łypaczewski zapytał czy wystarczy w budżecie pieniędzy na ten cel.
Pan Mikulski odparł, że w budżecie jest zabezpieczone tyle pieniędzy ile płacono firmie pana Góralczyka.
Więcej pytań nie zgłoszono
Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr VII/70/2003 w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zasad ich wyłapywania na terenie gminy Ogrodzieniec - została przyjęta przez radnych jednomyślnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Społecznej Komisji ds. przydziału i zamiany mieszkań.

Dla wyjaśnienia Sekretarz podał: potrzeba powołania komisji wynika z podjętej przez Radę uchwały w spawie zasad wynajmowania mieszkań. Komisja będzie pracować społecznie, bez pobierania diet i będzie działać w oparciu o przepisy prawa oraz ustalone zasady.
Uwag nie było.
Sekretarz obrad - radny Łypaczewski odczytał projekt uchwały. Odbyło się głosowanie w wyniku którego Uchwała Nr VII/71/2003 w sprawie: powołania Społecznej Komisji ds. przydziału i zamiany mieszkań. - została przyjęta jednomyślnie. Za jej przyjęciem odpowiedziało się 15 radnych.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr V/41/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Sekretarz podał powód wprowadzenia zmian do uchwały nr V/41/2003. Zaznaczył, że zmiana dotyczy wyłącznie kwestii wejścia uchwały w życie. Nadzór Prawny Wojewody nie zakwalifikował jej bowiem jako aktu prawa miejscowego i nie podlega w związku z tym publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Łypaczewski odczytał projekt uchwały.
W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/72/2003 w sprawie: zmiany Uchwały nr V/41/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec - została przyjęta jednomyślnie. Głosowało 15 radnych.

Ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2003r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Sekretarz wyjaśnił: zmiana wprowadzona będzie do załącznika uchwały nr V/40/2003 do rozdziału w którym wyszczególnione były kompetencje komisji. Wojewoda zastrzegł, że komisja nie może kontrolować punktów sprzedaży alkoholu, bowiem leży to w kompetencje Policji i obecnie tylko Policja będzie prowadzić takie kontrole.
Uwag nie było.
Radny Łypaczewski J. odczytał projekt uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie. Uchwała Nr VII/73/2003 w sprawie: zmiany w uchwale Nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 31 stycznia 2003r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec - została przyjęta przez radnych jednomyślnie. 15 głosowało.

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu.

Burmistrz poinformował, że na terenie gminy znajduje się kilka rozlewisk wodnych , które nie mają gospodarza. Niedawno zgłosiło się do Urzędu Stowarzyszenie Wędkarzy z prośbą o użyczenie zbiorników wodnych na Krępie oraz w Cementowni. Prawa i obowiązki administratora określi umowa którą podpisze ze Stowarzyszeniem.
Uwag nie było.
Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały. W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/74/2003 w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu - został przyjęta przez radnych jednomyślnie 15 glosami.

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie.

Burmistrz omówił proponowane zmiany w budżecie. Na początek wskazał na poruszone już przez siebie na początku sesji kwestie związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych. W związku z tym wnioskował o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wypłatę dla tych pracowników. Jak również o zabezpieczenie środków finansowych celem uniemożliwienia zalewania posesji przez wody - chodzi o zagospodarowanie terenu oraz dokumentacje .Na to zadanie proponował częściowo przenieść środki z edukacji ekologicznej a częściowo zabrać z nadwyżki budżetowej.

Uwag nie zgłoszono.
Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały. W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/75/2003 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2003 r. została przyjęta przez radnych jednomyślnie 15 głosami.

Ad. 23

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Osys St. wystąpił z pismem mieszkańców ul, A. Krajowej w Ryczowie, którzy zwrócili się z prośbą o wykonanie odwodnienia ulic, bowiem woda w tym rejonie po silnych opadach gromadzi się i zalewa posesje. Pismo w tej sprawie złożył do Urzędu oraz na ręce Przewodniczącej Rady.

Radny Cholewa M. przypomniał zgłaszana przez siebie już wcześniej na sesji sprawę przedłużenia kursu autobusu linii 101 na osiedle "Złote Piski". Radny zapytał również kiedy zostaną rozpoczęte prace porządkowe na Krepie.
Radna Adamusińska Z. zaproponowała w imieniu mieszkańców, aby pieniądze na odbudowe boiska - 10 tyś zł podzielić, i przeznaczyć 5 tyś na ten cel, a drugie 5 tyś na opracowanie dokumentacji odwodnienia ul. Pagórkowej oraz wkopanie rury odwadniającej posesje przy tej ulicy. Radna mówiła dalej o tym, aby przyspieszyć wycinkę drzew przy szkole oraz przy drodze prowadzącej z Ryczowa do Ogrodzieńca. Zwróciła się następnie z prośbą o załatanie dziur na drogach. Poruszyła problem zaśmiecania lasów oraz egzekwowania od mieszkańców obowiązku posiadania koszy na śmieci, proponowała też organizowanie choćby raz w roku zbiórki niepotrzebnych sprzętów - dużych gabarytowa (tzw "wystawki" ) Pytała kiedy Spółka "Zamek" będzie zatrudniać pracowników sezonowych. Radna zwróciła się również w imieniu mieszkańców o przedłużenie kursu wszystkich autobusów do ostatniego przestanku usytuowanego w Ryczowie od strony Pilicy.
Radna Milejska M. wskazała na obecny stan dróg: ul. Kościuszki, Bzowskiej, Mickiewicza, które po zimie wymagają naprawy .Mówiła o potrzebie odwodnienia tych dróg, a szczególnie ul. Kościuszki która jako jedna z głównych dróg jest bardzo ruchliwa. Zaapelowała tez do Burmistrza i Rady aby zająć się placami zabaw dla dzieci: wyremontować obecne i wygospodarować nowe. W imieniu mieszkańców Podzamcza radna poprosiła o udostępnienie w remizie OSP w Podzamczu toalet na szalety miejskie, ponieważ miejscowość turystyczna powinna takie miejsca posiadać. Poruszyła również kwestię dot. wyglądu rynku w Podzamczu i mówiła o potrzebie zadbania o niego.
Radny Perkowski podziękował radnej Milejskiej za troskę Podzamczem, ale jak zaznaczył za kilka dni w Podzamczu odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej na którym zostaną omówione problemy nurtujące mieszkańców, i ważne do załatwienia sprawy i wnioski z tego spotkania będą złożone.
Burmistrz odniósł się do zgłaszanych przez radnych uwagi i wyjaśnił :
- sprawa przedłużenia kursu autobusu linii 101 przez osiedla Złote Piaski oraz przestanku w Ryczowie, zostanie przedstawiona na spotkaniu z Dyrektorem PKS Zawiercie,
- sprawa Krępy i inne uwagi radnych dot. porządkowania -zostaną wykonane z wykorzystanie pracowników interwencyjnych,
- naprawa dróg będzie wykonywana sykcesywnie i już rozpoczął się remont na drogach powiatowych prowadzony przez Zarząd Dróg,
- akcja sprzątania po zimie rozpoczęła się i będą zbierane nieczystości z pasa drogowego - informacje w tym temacie zostaną podane mieszkańcom do wiadomości. Natomiast sprawa tzw. "wystawek"- na ten temat będzie mógł wypowiedzieć się obecny na sesji przedstawiciel firmy Lobbe.

Ad. 24

Wnioski, zapytania i oświadczenia.

Przewodnicząca Rady złożyła informacje o które prosił mieszkaniec Pan Bednarz Edmund, i tak podała:
- W Radzie Miejskiej działają 4 komisje stałe. Podała ich nazwy ii zakres działania. Wyjaśniła ponadto iż Komisja Rewizyjna z uwagi na zapisy ustawy powoływana jest obowiązkowo,
- Dieta radnego wynosi 100 zł ustalona była w 2000r i obowiązuje do dziś,
- Radny może pracować w tyle komisjach w ile wyrazi chęć, natomiast płatne ma za pracę w dwóch komisjach Jeżeli w tym samym dniu odbywają się posiedzenia kilku komisji, to radny otrzymuje tylko jedna dietę.
Pan Bednarz E. w imieniu Stowarzyszenia Wędkarzy w którym działa sporo młodzieży, podziękował za użyczenie stawów. Zwrócił się następnie do Rady i Burmistrza z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 3 tyś zł na działalność statutową Stowarzyszenia. Następnie w imieniu mieszkańców ul. Olkuskiej zasygnalizował potrzebę ustawienia w tym rejonie miasta tablic informacyjnych.
Pani Ciszek B. Prezes oddziału ZNP w Ogrodzieńcu przypomniała o złożonym do Urzędu MiG wniosku dot. ujednolicenia wartości jednego punktu przeliczeniowego wg. którego oblicza się wynagrodzenie nauczycieli. Zwróciła się następnie o przekazanie pisemnego wyjaśnienia w tej sprawie.

Pan Stefan Szewczyk w imieniu prezesa Lobbe poinformował zebranych o zmianie nazwy firmy na RETHMANN Sp. z o.o., jak zaznaczył było to spowodowane zmiana właściciela spółki, natomiast działalność firmy na terenie MiG Ogrodzieniec pozostaje taka sama jak do tej pory. Umowy są nadal aktualne. Nowy właściciel życzyłby sobie, aby współpraca z radą układała się pomyślnie i ze swej strony wyrażą gotowość inwestowania dalej w naszej gminie.

Ad. 25

Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodnicząca Rady Pani Danuta Mikoda dokonała zamknięcia VII Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, dziękując obecnym za udział w niej.

Protokołowała:
Michalina Oleś

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
mgr Danuta Mikoda

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2003-09-10 13:56:23.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2003-09-10 13:56:23.
czytano: 5834 razy, id: 2742
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2011-11-17
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2006-10-17
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2006-05-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2006-05-29
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2005-08-11
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2005-04-11
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-10-28
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-10-25
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-10-02
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-25
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-23
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-19
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-17
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-10
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2003-09-10
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2003-09-10
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

2003-09-10
Dodanie załącznika/ załączników
Rafał Szlachta

2003-09-10
Nowa wiadomość
Rafał Szlachta

Strona główna
 Powiadomienia SMS

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka