Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gieble oznaczonej na mapie 1 numerem geodezyjnym:

Działka nr 86 o powierzchni 1 600 mkw.


Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW nr 25327.
Cena wywoławcza gruntu stanowi kwotę w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec przeznaczona jest-teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - symbol planu D7 MR + MN.

II.Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ogrodzieńcu oznaczonej na mapie 24 numerem geodezyjnym :

Działka nr 5004/4 o powierzchni 1 213 mkw.


Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW nr 28756.

Działka stanowi własność Gminy Ogrodzieniec.

Cena wywoławcza za 1 mkw. gruntu stanowi kwotę w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

Wartość działki nr 5004/4 wynosi : 24.260,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych ).

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec przeznaczona jest - teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, adaptacja, modernizacja, uzupełnianie luk budowlanych, dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczo-garażowych (symbol - A 30 MN).

III. Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w Ogrodzieńcu - Cementowni oznaczonej na mapie 3 numerem geodezyjnym:

Działka nr 625/31 o powierzchni 1,4768 ha


Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW nr 39852.

Działka stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.
Wartość działki zabudowanej budynkami gospodarczymi nr 625/31 wynosi : 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). W skład ceny wywoławczej wchodzi koszt operatu szacunkowego.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 3% ceny, pierwsza opłata roczna wynosi 25 % ceny.

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec przeznaczona jest - teren przemysłowy - symbol planu A 2 P.

IV. Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

działka nr 195 o powierzchni 729 mkw.


Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW nr 35626.

Działka stanowi własność Gminy Ogrodzieniec.

Wartość działki zabudowanej nr 195 wynosi : 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych), przy czym wartość gruntu stanowi kwotę 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych) a wartość zabudowań stanowi kwotę 1.000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych).

Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec przeznaczone jest jako teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i jednorodzinnej - symbol planu C 9 MR + MN ,

V. Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ryczowie oznaczonej na mapie 14 numerem geodezyjnym:

Działka nr 391/6 o powierzchni 992 mkw.


Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW nr 31414.

Wartość działki zabudowanej nr 391/6 wynosi: 88.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym wartość gruntu stanowi kwotę 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych) a wartość zabudowań stanowi kwotę 80.400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych).

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec przeznaczona jest - teren usług oświaty - przedszkole - symbol planu - K 10 UOP.

VI. Burmistrz Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przemysłowej o łącznej powierzchni 6,6390 ha karta mapy 4 położonej na terenie Fugasówki przy ul. Kolejowej gm. Ogrodzieniec.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW nr 29578. Działki stanowią własność Gminy Ogrodzieniec.
Cena wywoławcza wynosi 412.500,00 zł (słownie : czterysta dwanaście tysięcy pięćset złotych). W skład ceny wywoławczej wchodzi koszt operatu szacunkowego.

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ogrodzieniec przeznaczona jest - tereny przemysłu, baz i składów (oznaczenie w planie symbol -F 2 PBS ).

Warunki przetargu:

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w gotówce w wysokości 15 % ceny wywoławczej tj. kwotę w wysokości :
od działki nr 86 - 2.100,00 zł
od działki nr 5004/4 - 3.600,00 zł
od działki nr 625/31 - 11.850,00 zł
od działki nr 195 - 1.300,00 zł
od działki nr 391/6 - 13.200,00 zł
od nieruchomości przemysłowej - 62.000,00 zł

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 2 września 2003r. na konto
PKO BP O/Zawiercie Nr 10202557 - 763383 - 360 – 203.

Postąpienie wynosi:

od działki nr 86 - 1.500,00 zł
od działki nr 5004/4 - 2.000,00 zł
od działki nr 625/31 - 3.000,00 zł
od działki nr 195 - 1.000,00 zł
od działki nr 391/6 - 2.500,00 zł
od nieruchomości przemysłowej - 4.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2003r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 25 pokój nr 32.

Wadium zwraca się w dniu następnym po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz zbywającego.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec pokój Nr 3 i 5 tel. 67-230-55 ; 67-32-122 wew. 103 i 105.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienie przetargu bez podawania przyczyn.

Informacje

Rejestr zmian

2003-08-28 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2003-08-28 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.