Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Podtytuł: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ZAMKNIĘCIA I REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W OGRODZIEŃCU PRZY ULICY BZOWSKIEJ

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

ZAKŁAD PRZEROBU I SKŁADOWANIA ODPADÓW „OGRODZIENIEC” Sp. z o.o.
UL. KOŚCIUSZKI 210
42-440 OGRODZIENIEC
tel. / fax (032) 67 33 665
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700 – 1500

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO.

3. Określenie sposobu uzyskiwania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie można nabyć w siedzibie ZPiSO „OGRODZIENIEC” Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 210 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się, w cenie 10,00 zł brutto.

4. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ogrodzieńcu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (DZ.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (DZ.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawach szczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (DZ.U. Nr 61, poz. 549),
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (DZ.U. Nr 220, poz. 1858),
5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami),
6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
7) Inne przepisy regulujące kwestie ochrony środowiska.

5. Informacja o możliwości złożenia ofert:

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia
tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 w formie oświadczenia w następującym zakresie:
1) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2) wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19, poz. 177).

8. Informacja na temat wadium:

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium – cena ofertowa – 100%.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 23.08.2004 r. godz. 1000 .

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa z 30 dniem, licząc jako pierwszy dzień termin składania ofert, tj. z dniem 22.09.2004 r.

Prezes Zarządu
mgr inż. Roman Kowol

Informacje

Rejestr zmian

2004-09-14 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2004-08-05 13:41

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2004-08-05 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.