Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiajšcy:
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, ul. Plac Wolnoœci 25, 42-440 Ogrodzieniec, tel. 0326732122.
2. Pracownik upoważniony do kontaktu z oferentami:
Andrzej Mikulski - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, ul. Plac Wolnoœci 25, 42-440 Ogrodzieniec, tel. 0326732122. Informacji dotyczšcej przetargu udziela się w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Zamawiajšcy ogłasza przetarg nieograniczony na „Przywóz i odwoŸ uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Ogrodzieniec".
4. Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia - od 1 wrzeœnia 2004 r. do 30 czerwca
2005 r.
6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie.
Cena-100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
Zamawiajšcego, pok.38.
8. W przetargu mogš brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniajšcy warunki okreœlone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiajšcego,
pok.38, w terminie do dnia 18 sierpnia 2004 r. do godziny 9.00.
10. Otwarcie ofert nastšpi w dniu 18 sierpnia 2004 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Zamawiajšcego, pok.38.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2004-09-14 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2004-08-04 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Rafał Szlachta

2004-08-04 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.