Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniecwtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE
I WSPÓŁPRACUJĄCE
BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE
Spis treści


I. Powołanie Zespołu.
II. Zadania Zespołu.
III. Pracownicy Zespołu Ekonomicznego.
IV. Kontakt.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI
I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH

ROZDZIAŁ I


Zakres działania i zasady funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Ogrodzieńcu.

ROZDZIAŁ II


Struktura organizacyjna Zespołu Ekonomicznego

ROZDZIAŁ III


Zespół Ekonomiczny realizuje zadania gminy w zakresie:

ROZDZIAŁ IV


Zasady finansowania

ROZDZIAŁ V


Zasady pracy pracowników Zespołu Ekonomicznego

ROZDZIAŁ VI


Dokonywanie czynności prawnych

ROZDZIAŁ VII


Zasady i tryb kontroli funkcjonalnejZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻBOWEJ DYREKTORA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH

I.POWOŁANIE ZESPOŁU.
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych powołany został uchwałą Nr XXVII/215/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000r. Zespół jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działający jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy. Zespół działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych.
4. Statutu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Statut Zespołu został ustalony uchwałą Nr XXVII/216/2000 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 grudnia 2000r. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy, ul. Plac Wolności 25.

II.ZADANIA ZESPOŁU.
Do zadań Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie oświaty, finansowanych z subwencji oświatowej, dotacji oraz dochodów własnych gminy a w szczególności :
1. Zapewnienie warunków działania szkół, przedszkoli w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli.
4. Wyposażanie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.
Zespół realizuje również zadania gminy z zakresu oświaty określone w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadania zlecone na zasadzie odrębnych umów.

III.PRACOWNICY ZESPOŁU EKONOMICZNEGO.
1. mgr Muc Jerzy - dyrektor,
2. Gruca Halina - księgowa,
3. Liwoch Jadwiga - referent d/s finansowych.

IV. KONTAKT.
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 25, 42 - 440 Ogrodzieniec.
Tel. 0326732122 wew. 137, 138, 139
Godziny pracy: poniedziałek : od 8.00 do 16.00
pozostałe dni : od 7.30 do 15.30

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH

ROZDZIAŁ I
Zakres działania i zasady funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Ogrodzieńcu.


1.Zespół Ekonomiczny prowadzi działalność jako zadanie własne Gminy określone ustawami, statutem gminy, statutem Zespołu Ekonomicznego oraz uchwałami Rady Miejskiej i Zarządu Gminy.
2.Zespół Ekonomiczny prowadzi obsługę w sprawach finansowo - księgowych oraz administracyjno - gospodarczych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Ogrodzieniec zgodnie z planem i budżetem Gminy.
3.Funkcjonowanie Zespołu Ekonomicznego opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
4.Pracą Zespołu Ekonomicznego kieruje dyrektor przy pomocy księgowego.
5.Zespół Ekonomiczny ściśle współpracuje z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz innymi osobami i instytucjami w zakresie problematyki oświatowej.
6.Dyrektor Zespołu Ekonomicznego oraz jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne i formalne wykonywanie obowiązków pod względem prawidłowości, celowości i zgodności z obowiązującymi przepisami.
7.Dyrektor Zespołu Ekonomicznego:
a ). reprezentuje Zespół na zewnątrz,
b ). organizuje realizacje zadań Zespołu,
c ). odpowiada bezpośrednio za całokształt działalności Zespołu Ekonomicznego przed Burmistrzem Miasta i Gminy,
d ). jest przełożonym w zakresie służbowym wszystkich pracowników Zespołu Ekonomicznego,
e ). dokonuje podziału czynności dla pracowników Zespołu Ekonomicznego,
f ). podejmuje inne czynności warunkujące prawidłową pracę Zespołu Ekonomicznego,
g ). realizuje uchwały Rady Miejskiej w zakresie oświaty.


Do zakresu działania Zespołu Ekonomicznego należy:
1.Zapewnienie warunków działania szkół, przedszkoli w tym bezpiecznych warunków nauki.
2.Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
3.Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli.
4.Wyposażanie szkół, przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania.
5.Wykonywanie innych zadań gminy z zakresu oświaty określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań zleconych na zasadzie odrębnych umów.

ROZDZIAŁ II
Struktura organizacyjna Zespołu Ekonomicznego

1.Schemat organizacyjny Zespołu Ekonomicznego przedstawia załącznik Nr 1.
2.W skład Zespołu Ekonomicznego wchodzą następujące stanowiska:
a ). księgowy,
b ). samodzielny referent
które bezpośrednio podlegają dyrektorowi Zespołu Ekonomicznego.

ROZDZIAŁ III
Zespół Ekonomiczny realizuje zadania gminy w zakresie:

1.Koordynowania działalności szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli w zakresie zapewnienia lokali i wyposażenia w sprzęt, pomoce naukowe oraz środki finansowe.
2.Obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej szkół i przedszkoli.
3.Zapewnienie świadczeń pracownikom szkół, przedszkoli.
4.Programowanie działalności podległych jednostek w zakresie rzeczowo - finansowym.
5.Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, a należących do obowiązków gminy.
6.Prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru nad statystyką.

ROZDZIAŁ IV
Zasady finansowania

1.Zespół Ekonomiczny prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy według zasad określonych przez Radę Miejską.
2.Zespół Ekonomiczny rozliczać się będzie z budżetem gminy przez właściwą część budżetu przeznaczonego na finansowanie oświaty, określoną w następujących działach i rozdziałach:
Dział 801 - oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe
80104 - oddziały "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych
80110 - gimnazja
80114 - zespoły ekonomiczne szkół
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 - przedszkola
85401 - świetlice szkolne
85407 - placówki wychowania przedszkolnego
3.Zespół Ekonomiczny może prowadzić działalność pozabudżetową. Tryb i zasady tej działalności określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V
Zasady pracy pracowników Zespołu Ekonomicznego

1.Pracownicy Zespołu Ekonomicznego podlegają dyrektorowi Zespołu.
2.Wewnętrzne akty normatywne Zespołu Ekonomicznego powinny być uzgodnione ze wszystkimi merytorycznie zainteresowanymi osobami.
3.Informacje z zakresu działania Zespołu Ekonomicznego udziela dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
4.Osobą upoważnioną do podpisywania korespondencji na zewnątrz jest dyrektor Zespołu Ekonomicznego, a w razie nieobecności dyrektora księgowa Zespołu.
5.Do wyłącznego podpisu przez dyrektora zastrzega się :
a ). wewnętrzne akty normatywne,
b ). pisma kierowane do ministerstw, władz związkowych, władz wojewódzkich, miejskich i innych instytucji
c ). pisma kierowane do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz naczelnych organów kontrolnych,
d ). polecenie wyjazdu służbowego,
e ). pisma w sprawach nawiązania, rozwiązania stosunku pracy, przeniesienia służbowego, awansów i spraw dyscyplinarnych,
f ). karty urlopowe pracowników .

6.Odpowiedzialny za treść i stronę merytoryczną przedłożonej do podpisu dyrektorowi korespondencji podpisuje jej kopię z lewej strony.

ROZDZIAŁ VI
Dokonywanie czynności prawnych

1.Do dokonania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Zespołu Ekonomicznego upoważniony jest dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.
2.Dokonywanie czynności prawnych obejmujących rozporządzanie lub zaciąganie zobowiązania przekraczającego czynności zwykłego zarządu mieniem wymaga współdziałania dwóch osób.
3.Do dokonania czynności wymagających przekroczenia zwykłego zarządu mieniem wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy.
4.Dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych dotyczących obrotów i rozliczeń z bankami oraz przyjęcia lub wydania środków trwałych podlegają kontroli wstępnej ze strony głównego księgowego.

ROZDZIAŁ VII
Zasady i tryb kontroli funkcjonalnej
1.Kontrolę funkcjonalną sprawuje dyrektor Zespołu Ekonomicznego.
2.Czynności kontrolne mogą być zlecane podległym pracownikom zgodnie z zakresem czynności.
3.Kontrolę funkcjonalną przeprowadza się w ramach bieżących czynności służbowych.
4.Zadaniem kontroli funkcjonalnej jest:
a ). nadzorowanie zgodności postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi,
b ). ocena efektywności działania,
c ). ujawnienie odchyleń i nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań,
d ). reagowanie na nienależyte zabezpieczenie mienia oraz brak ładu w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi,
e ). ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
f ). wskazanie sposobów umożliwiających likwidacje nieprawidłowości.
5.Stwierdzone w wyniku kontroli funkcjonalnej naruszenie prawa , norm bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia majątku wymagają podjęcia niezwłocznie działań zabezpieczających.

Postanowienia końcowe
1.Wykazy obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Zespołu Ekonomicznego,zawierają zakresy czynności tych pracowników.
2.Na okres nieobecności pracownika w pracy pełnienie zastępstwa wyznacza dyrektor Zespołu Ekonomicznego.
3.Zmiany postanowień regulaminu organizacyjnego wymagają akceptacji Burmistrz Miasta i Gminy.


ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻBOWEJ
DYREKTORA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCHZakres czynności i odpowiedzialności służbowej obejmuje:
1.Posiadanie i doskonalenie znajomości przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych, gminnych i innych regulacji niezbędnych do wykonywania nałożonych na Zespół Ekonomiczny zadań.
2.Posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie przepisów o ochronie pracy, zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
3.Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań należących do Zespołu Ekonomicznego.
4.Udzielanie pomocy organom Rady Miejskiej w realizacji ich zadań a dotyczących zakresu zadań nałożonych na Zespół Ekonomiczny.
5.Zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy potrzeby uzyskiwania opinii właściwej komisji Rady Miejskiej.
6.Przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy wniosków co do możliwych oszczędności jak i znalezienie źródeł dochodów.
7.Właściwe organizowanie pracy podległego Zespołu Ekonomicznego.
8.Dokonywanie ocen i formułowanie wniosków dotyczących pracowników ( nagradzanie, karanie ).
9.Organizowanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000EURO, w sprawach należących do właściwości Zespołu Ekonomicznego.
10.Wykonywanie zadań kierownika edukacji, w tym realizacja m.in. następujących zadań:

a ). współdziałanie z dyrektorami prowadzonych placówek oświatowych w zakresie:
- opracowywania planów rozwoju oświaty,
- organizowanie udziału podmiotów gospodarczych, fundacji oraz organizacji społecznych w poprawie warunków materialnych placówek,
- zagospodarowanie remontów placówek oświatowych,
- wypełniania obowiązku szkolnego, a w szczególności kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
b ). pomoc w opracowaniu i aktualizacji projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
c ). podejmowanie czynności organizacyjnych celem utworzenia sieci przedszkoli, szkół na terenie gminy, w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego:
- występowanie z wnioskami o zakładanie, likwidację placówek, łączenia szkół w zespoły lub rozwiązywanie zespołów,
- podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia sześciolatkom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego,
- zapewnienie warunków do realizacji orzeczeń PPP do nauczania indywidualnego i innych form pomocy dla uczniów niepełnosprawnych,
- udział w organizowaniu pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych niedostosowaniem.
d ). zapewnienie szkołom warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
e ). występowanie z wnioskami w sprawie lokalizacji nowych placówek,
f ). organizacja i nadzór dowozu dzieci do szkół,
g ). współorganizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty,
h ). ewidencjonowanie niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów,
i ). nadzór nad realizacją projektów, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy z zakresu spraw Zespołu Ekonomicznego,
j ). prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie uchwał Rad Pedagogicznych wstrzymanych przez dyrektorów szkól, przedszkoli,
k ). prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
l ). sporządzanie sprawozdawczości,
ł ). organizowanie konkursów celem wyłonienia kandydata na dyrektora placówki,
m ). wykonywanie zadań organu prowadzącego z zakresu nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
n ). wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego w zakresie działania Zespołu Ekonomicznego.
11.Dyrektor Zespołu Ekonomicznego jest bezpośrednio podporządkowany Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Rafał Szlachta. Data wprowadzenia: 2003-07-31 13:00:34.
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szlachta. Data publikacji: 2003-07-31 13:00:34.
czytano: 1873 razy, id: 15
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2011-10-26
Aktualizacja wiadomości
Rafał Szlachta

Strona główna
 Powiadomienia SMS

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Ogrodzieniec
Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25 42-440

tel.: (032) 6709700, (032) 6709721
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Gmina Ogrodzieniec Złota Miejscowość Radia Katowice Zamek Ogrodzieniec Eurojam Żelazko Agroturystyka na Jurze Jura Krakowsko-Częstochowska Dyplom Europejski Honorowa Flaga Europy Ferma Strusi Afrykańskich Gród Królewski na Górze Birów Gmina Ogrodzieniec w Akcji Przejrzysta Polska
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842; Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka