Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

Podtytuł: Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu.

Ogrodzieniec: Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu
Numer ogłoszenia: 426626 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec , Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6709700, faks 0-32 6709721.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę parkingu naprzeciw kościoła w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki a) Budowa parkingu przewiduje wydzielenie 24 miejsc parkingowych o wymiarach 2,30 x 4,50 m zlokalizowanych w 6 rzędach po 4 miejsca oraz 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 4,50 m. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zaprojektowane zostały blisko wjazdu i wyjazdu na parking. Na terenie parkingu przewiduje się wydzielenie obszarów zieleni pomiędzy sąsiednimi rzędami stanowisk postojowych, między drogą wewnętrzną a stanowiskami parkingowymi oraz wzdłuż działki po obu jej stronach. Zieleń została oddzielona od nawierzchni parkingu krawężnikiem betonowym 20 x 30 cm. Promienie wjazdowe i wyjazdowe jezdni manewrowych wyokrąglono promieniami wynoszącymi 1,50 m oraz 1,60 m. Nawierzchnia całego parkingu zostanie wykonana z kostki granitowej szarej. Linie wyznaczające stanowiska postojowe zostaną wykonane z 2 rzędów kostki granitowej czarnej. Miejsca postojowe zostaną oddzielone od jezdni manewrowej linią z 4 rzędów kostki granitowej czarnej. b) Na projektowanym parkingu przewidziano odprowadzenie wody deszczowej przez odpowiednio wykształcone spadki podłużne i poprzeczne parkingu i uchwycenie jej do zaprojektowanych wpustów drogowych ze studzienkami ściekowymi PP o średnicy fi 425, z których przykanalikiem fi 160 zostanie odprowadzona za pomocą kolektora deszczowego grawitacyjnego o średnicy fi 250 do projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania. Zastosowano wpusty drogowe o wymiarze rusztu 50x50 cm ze studzienką ściekową PP fi 425 o klasie obciążenia D 400. Wszystkie wpusty drogowe powinny zostać wyposażone w wyjmowane kosze na zanieczyszczenia. c) Inwestycja położona jest na terenie uzbrojonym. W rejonie inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: - naziemna sieć telekomunikacyjna - kable i linie energetyczne NN - sieć gazowa d) Przebieg sieci gazowej koliduje z projektowaną inwestycją, w związku z czym sieć gazowa biegnąca w rejonie inwestycji zostanie przebudowana i zabezpieczona. Istniejący gazociąg fi 150 stal, na odcinku projektowanej drogi dojazdowej do miejsc postojowych należy wymienić na gazociąg Dz160 z tworzywa sztucznego. Zakres przebudowy: gazociąg Dz160 PE 100 typ TS na długości 62,96 m. Prace te należy prowadzić pod nadzorem Właścicieli. e) Projekt obejmuje również wykonanie oświetlenia parkingu. Do projektowanego oświetlenia zewnętrznego przyjęto słupy aluminiowe typ SAL-4/C75 (słupy o wysokości h = 4 m) z oprawą typu OPC-1 76/-70W z lampą sodową o mocy 70 W - 8 szt., fundament B-50. 2) Zmianę układu komunikacyjnego oraz budowę parkingu w rejonie budynku Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu - skrzyżowanie ul. Kościuszki i Bzowskiej. a) Zaprojektowano parking, na którym wydzielono 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,30 x 4,50 m oraz 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 4,50 m. Miejsca parkingowe zlokalizowane są w 2 rzędach - 4 miejsca od strony ul. H. Sienkiewicza oraz 10+2 miejsca parkingowe od strony ul. Kościuszki. Nawierzchnia całego parkingu zostanie wykonana z kostki granitowej szarej. Linie wyznaczające stanowiska postojowe zostaną wykonane z 2 rzędów kostki granitowej czarnej. Miejsca postojowe zostaną oddzielone od jezdni manewrowej linią z 4 rzędów kostki granitowej czarnej. Na terenie parkingu przewiduje się wydzielenie obszarów zieleni, oddzielonych od nawierzchni parkingu krawężnikiem betonowym 20 x 30 cm. Zjazd z parkingu na jezdnię odbywa się przez obniżony do 3,0 cm krawężnik betonowy 20 x 30 cm ułożony na płasko. b) Przewiduje się remont nawierzchni jezdni ul. H. Sienkiewicza w obrębie projektowanego parkingu i skrzyżowania. Remont przewiduje sfrezowanie na głębokość 3-4 cm istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Jezdnia drogi dojazdowej oddzielona zostanie od stanowisk postojowych straży pożarnej krawężnikiem betonowym ułożonym na płasko, obniżonym do 2 cm ponad krawędź projektowanej jezdni. c) Na projektowanym parkingu przewidziano odprowadzenie wody deszczowej przez odpowiednio wykształcone spadki podłużne i poprzeczne parkingu i uchwycenie jej do zaprojektowanych wpustów drogowych fi 160 zostanie odprowadzona za pomocą kolektora deszczowego grawitacyjnego o średnicy fi 250 do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zastosowano wpusty drogowe o wymiarze rusztu 50 x 50 cm ze studzienką ściekową PP fi 425 o klasie obciążenia D 400. Wszystkie wpusty drogowe powinny zostać wyposażone w wyjmowane kosze na zanieczyszczenia. d) Inwestycja położona jest na terenie uzbrojonym. W rejonie inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: - sieć wodociągowa - linie energetyczne NN - sieć gazowa - kanalizacja Z inwestycją kolidują 2 słupy linii energetycznej, które przewidziano do przebudowy. Prace te należy prowadzić pod nadzorem Właścicieli. e) Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejących elementów drogi związanych z projektowaną przebudową - wymianę elementów. Budowa parkingu wiąże się również z koniecznością rozbiórki istniejącego budynku. Prace rozbiórkowe będą prowadzone sposobem mechanicznym lub ręcznie. f) W związku z budową parkingu zaistniała konieczność przebudowy istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia. Linia ta koliduje z projektowanym parkingiem przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i ulicy Bzowskiej. W ramach przebudowy linii napowietrznej należy: - zdemontować: linię napowietrzna, istniejące oprawy oświetleniowe, istniejące naświetlacze, słupy rozkraczne; - ustawić nowe słupy, podnieść nowe przewody, zabudować zdemontowane oprawy oraz zabudować nowe oprawy, zabudować zdemontowane naświetlacze..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.14.00-9, 45.31.60.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad: 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem jej wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 2) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: a) drogowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych . 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej (ustawą) do oferty dołączyć należy: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Dotyczy co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy parkingów o wartości minimum 500.000,00 zł brutto. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; Dotyczy pełnienia obowiązku kierownika robót o specjalności: a) drogowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W tym aktualne zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pok. 34, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, I piętro, pok. 22 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Dokumentacja projektowa

Informacje

Rejestr zmian

2009-12-11 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-12-11 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-12-11 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-12-11 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-12-11 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.