Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Spis wszystkich spraw

Wyświetl stronę główną » Spis spraw » Spis wszystkich spraw

Sprawy Obywatelskie

 1. Organizacja imprezy masowej KARTA NR 1

      Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa KARTA NR 2
 2. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa KARTA NR 3
 3. Rejestracja zgonu KARTA NR 4
 4. Uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego KARTA NR 5
 5. Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą KARTA NR 6
 6. Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego KARTA NR 7
 7. Wydanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego KARTA NR 8
 8. Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) KARTA NR 9
 9. Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) KARTA NR 10
 10. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo KARTA NR 11
 11. Zgłoszenie urodzenia dziecka KARTA NR 12
 12. Zmiana imienia lub nazwiska KARTA NR 13

       Dowody osobiste:

 1. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy KARTA NR 40
 2. Wydanie dowodu osobistego po utracie KARTA NR 41
 3. Wymiana dowodu osobistego KARTA NR 42
 4. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego KARTA NR 43

        Ewidencja ludności:

 1. Udzielenie informacji adresowej KARTA NR 20
 2. Upowszechnianie numerów ewidencyjnych noworodkom KARTA NR 21
 3. Wpis do rejestru wyborców KARTA NR 22
 4. Wydawanie poświadczeń zameldowania KARTA NR 23
 5. Wymeldowanie administracyjne z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące. KARTA NR 24
 6. Wymeldowanie cudzoziemca KARTA NR 25
 7. Wymeldowanie z pobytu czasowego KARTA NR 26
 8. Wymeldowanie z pobytu stałego KARTA NR 27
 9. Zgłoszenie wymeldowania za granicę na okres powyżej 3 miesięcy KARTA NR 28
 10. Zameldowanie cudzoziemca KARTA NR 29
 11. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące KARTA NR 30
 12. Zameldowanie na pobyt stały KARTA NR 31
 13. Rejestr Danych Kontaktowych KARTA NR 32

       Działalność gospodarcza

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) KARTA NR 50
 2. Udostępnianie danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej KARTA NR 52
 3. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie KARTA NR 53
 4. Wydanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzji o wykreśleniu wpisu KARTA NR 54
 5. Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych KARTA NR 56
 6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) lub do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) KARTA NR 57

Finanse

 1. Wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości i na podatek rolny, leśny obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 2. Korekta podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych w trakcie roku podatkowego KARTA NR 60
 3. Korekta podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w trakcie roku podatkowego KARTA NR 61
 4. Korekta podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w trakcie roku podatkowego KARTA NR 62
 5. Opodatkowanie nieruchomości zawiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne KARTA NR 63
 6. Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od osób fizycznych  (umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty) KARTA NR 64
 7. Ulgi w podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych (umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty) KARTA NR 65
 8. Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób prawnych (umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty) KARTA NR 66
 9. Ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych KARTA NR 67
 10. Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych. KARTA NR 68
 11. Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych KARTA NR 69
 12. Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego KARTA NR 70
 13. Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych osób prawnych i osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) KARTA NR 71
 14. Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych. KARTA NR 72
 15. Ustalenie wymiaru podatku od srodków transportowych od osób fizycznych i prawnych. KARTA NR 73

Budownictwo, nieruchomości

 1. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości KARTA NR 75
 2. Wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym o pracowniczego stażu pracy  KARTA NR 76
 3. Podział nieruchomości KARTA NR 77
 4. Rozgraniczenie nieruchomości KARTA NR 78
 5. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KARTA NR 79
 6. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  KARTA NR 80
 7. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. KARTA NR 81
 8. Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. KARTA NR 82

Gospodarka komunalna

 1. Wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę zjazdu. KARTA NR 85
 2. Wydanie zezwolenia na usytuowanie reklamy w pasie drogowym KARTA NR 86
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń  infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchem drogowym. KARTA NR 87
 4. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. KARTA NR 88

Mieszkania

 1. Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego przez osoby zamieszkujące bez tytułu prawnego od dnia wejścia w życie ustawy, przez okres nie krótszy niż 10 lat KARTA NR 90
 2. Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy KARTA NR 91
 3. Regulacja tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub po jego śmierci KARTA NR 92
 4. Zamiana lokalu z kontrahentem (zamiana pomiędzy lokatorami) KARTA NR 93
 5. Wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego KARTA NR 94

Ochrona Środowiska

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa KARTA NR 95
 2. Udzielanie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec KARTA NR 99   Oświadczenie  oświadczenie o poniesionych kosztach
 3. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. KARTA NR 100
 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. KARTA NR 101
 5. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości KARTA NR 102
 6. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. KARTA NR 103
 7. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ogrodzieniec KARTA NR 104
 8. Udzielanie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec KARTA NR 105
 9. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko KARTA NR 106
 10.  Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
   KARTA NR 107
 11. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko KARTA NR 108
 12. Informacja o wyrobach zawierających azbest KARTA NR 109

Informacje

Rejestr zmian

2022-01-24 10:50

Edycja artykułu - Sebastian Markiewicz

2020-02-03 11:05

Edycja artykułu - Sebastian Markiewicz

2020-02-03 11:01

Edycja artykułu - Sebastian Markiewicz

2020-01-31 12:58

Edycja artykułu - Sebastian Markiewicz

2020-01-21 08:00

Edycja artykułu - Sebastian Markiewicz

2020-01-20 15:53

Edycja artykułu - Sebastian Markiewicz

2018-05-25 12:49

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2018-05-22 09:05

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2017-06-20 13:04

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2016-08-31 08:57

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2016-02-24 14:13

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2016-02-23 13:37

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2016-02-19 11:02

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2016-02-19 10:57

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2016-02-19 10:54

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2016-02-19 09:20

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2015-12-18 11:04

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2012-05-25 09:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2012-05-25 08:55

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2012-05-11 21:40

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2012-01-26 14:34

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2012-01-26 14:24

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2011-11-07 15:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2011-11-07 14:57

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2011-11-07 14:53

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2011-11-07 14:47

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2011-09-01 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2010-09-17 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2010-09-17 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2010-09-17 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-04-22 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.