Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych

Ogrodzieniec: Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych.
Numer ogłoszenia: 98812 - 2009; data zamieszczenia: 09.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu , pl. Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6732545, faks 032 6733731.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 1. Przedmiotem zamówienia w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności świadczonych usług medycznych jest realizacja dalszego etapu robót budowlanych i instalacyjnych pierwszego piętra oraz przebudowa parteru istniejącego budynku SP ZOZ w Ogrodzieńcu. W ramach prac które muszą być wykonane znajdują się: roboty murarskie - przebudowa gabinetów lekarskich, wytworzenie dodatkowych poczekalni dla pacjentów oraz przebudowa sanitariatów, udrożnienie istniejących przewodów kominowych i wybudowanie nowych . Prace wykończeniowe dotyczą m.in. położenia właściwych wykładzin określonych w przedmiarze robót, położenie kafli, gipsowanie, malowanie ścian montowanie pochwytów dla niepełnosprawnych. W zakresie prac instalacyjnych mieści się wymiana muszli klozetowych, umywalek, zlewozmywaków oraz armatury uruchamianej bez dotyku rąk, podgrzewaczy, instalację pionów sanitarnych oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej, wymianę lamp oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi normami. Remont instalacji centralnego ogrzewania polega na wymianie grzejników żeliwnych na nowe dwupłytowe dopuszczalnych do montowania w placówkach służby zdrowia oraz instalacji zaworów na nowych odgałęzieniach od głównych pionów c.o. W zakresie prac konstrukcyjnych znajdują się wykonanie daszków nad schodami., zainstalowanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych od strony północnej do wysokości poziomu parteru. . Zdemontowanie istniejących schodów i wybudowanie nowych zgodnie z projektem..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.25.00-6, 45.43.21.20-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.23.11-4, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.33.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.26.24.00-5, 45.33.11.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6)
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia - w tym zakresie zamawiający wymaga , aby wykonawcy prowadzili zarejestrowaną działalność gospodarczą, z której wynika, że oferent jest uprawniony do wykonywania tego typu zadań Potwierdzeniem spełniania warunku będzie załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawcy: - wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną tego typu robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej jedną wykonaną tego typu robotę o wartości minimum 800.000,00 zł. i zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. - załączyli do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu obejmującego zakresem merytorycznym całokształt robót oraz wykazanie minimum jednego pracownika posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, wentylacji - instalacyjnej w zakresie sieci wod.kan - instalacji elektrycznej - instalacji centralnego ogrzewania, Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjna co najmniej 800.000,00 zł. (odpowiedzialność deliktowa + kontraktowa). d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - do potwierdzenia oświadczeniem według wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ. 2) spełnią warunki dodatkowe: a) potwierdzą stosownym oświadczeniem, iż zapoznali się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz że przyjmują je bez zastrzeżeń - zał nr 3 siwz; b) zaoferują nie krótszy niż 30 dni termin płatności za wykonane roboty, c) złożą ważną i odpowiednio przygotowaną - zgodnie z zapisami siwz - ofertę nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy. 2. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, o których mowa powyżej oraz określonych w dalszej treści siwz. Brak któregokolwiek z dokumentów, dostarczenie nieaktualnego dokumentu lub dostarczenie dokumentu nie odpowiadającego wymaganiom zamawiającego określonym w specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania /podstawa prawna art. 24 ust. 1 pkt.10 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 art. 89 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych/, zgodnie z którym Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu a podlegających uzupełnieniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania: a) oferta będzie zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (o którym mowa w pkt.1.a), oraz dokumenty wymienione w pkt. 1.d), dla każdego partnera, b) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów, c) Wszyscy partnerzy konsorcjum będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo w postępowaniu i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przy ocenie spełniania warunków udziału przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunków merytorycznych(potencjał techniczny i finansowy) będą oceniane łącznie, natomiast warunki formalne indywidualnie. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 2. Informacje ogólne o wykonawcy wg załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt. 1-4 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt. 4, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/uwierzytelnianie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 6. Aktualna polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, w tym dokument stwierdzający uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci wod.kan. i urządzeń elektrycznych wraz z kserokopią uprawnień i aktualnym na dzień złożenia oferty zaświadczeniem o przynależności do terytorialnego organu samorządu zawodowego. 8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - dla każdego wykazanego zamówienia. 9. Harmonogram robót opracowany na bazie dokumentu, o którym mowa w rozdz. III pkt. 2 siwz. 10. Kosztorys ofertowy szczegółowy . 11. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 2, 3, 4, 11 niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Dokumenty wskazane w pkt 6, 8 niniejszego rozdziału SIWZ mogą zostać złożone przez jednego z Wykonawców lub wspólnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnej albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty o których mowa w pkt. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: 1. W/w dokumenty proszę złożyć we wskazanej kolejności (z zastrzeżeniem pkt. 2) oznaczając je odpowiednio jako kolejne załączniki, poprzedzając je ponadto spisem treści ze wskazaniem strony oferty, na której załączniki te są dostępne. Dokumenty o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec pok. księgowość kadry (parter).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2009 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 23, 42-440 Ogrodzieniec pok. księgowość kadry (parter).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane w 80,22% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Dokumentacja techniczna

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2009-04-09 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-04-09 00:00

Edycja artykułu - Rafał Szlachta

2009-04-09 00:00

Dodanie artykułu - Rafał Szlachta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
tel. (032) 6709700
faks: (032) 6709721

kod TERYT: Ogrodzieniec-2416063;Ogrodzieniec miasto-2416064;Ogrodzieniec obszar wiejski-2416065;NIP: 6491003263; REGON:000529031, Dane do faktur: Gmina Ogrodzieniec, NIP: 6492275822, REGON: 276258842;
Aktualny nr konta bankowego PKO BP SA Nr 15 1020 2498 0000 8202 0436 5250
Kontakt: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl;
Elektroniczne Skrzynki Podawcze:
1) https://ogrodzieniec.eboi.pl/;
2) http://epuap.gov.pl/ skrytka epuap: /qdj1qo562c/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.